Филтри за импортиране и експортиране

В LibreOffice можете да отваряте и записвате файлове в както в неговите собствени XML формати, така и в множество външни формати.

В някои случаи може да се наложи да изберете ръчно типа на файла в диалоговия прозорец Отваряне. Например, ако имате таблица с данни в текстов формат, която желаете да отворите като таблица в база от данни, трябва да зададете тип на файла „Текст с разделители (CSV)“, след като посочите самия файл.

Макроси на BASIC в документи на Microsoft Office

В - Зареждане/записване - Настройки за VBA можете да зададете настройките за кода на макроси на VBA в документи на MS Office. Макросите на VBA не могат да се изпълняват в LibreOffice; те първо трябва да бъдат преобразувани и приспособени. Често ще искате да използвате LibreOffice само за да промените съдържанието на файл на Word, Excel или PowerPoint и да го запазите отново във формат на Microsoft Office, без да променяте съдържащите се в него макроси. Можете да настроите поведението на LibreOffice по желание: или макросите на VBA се запазват под формата на коментари като подпрограми на LibreOffice и се записват обратно при записване на документа във формат на MS Office, или макросите на Microsoft Office се премахват при зареждане. Последната възможност е ефективна защита срещу вируси в документи на Microsoft Office.

Бележки относно външните формати и типовете файлове

Някои филтри могат да се избират в диалоговите прозорци Отваряне и Записване дори ако не са инсталирани. Ако изберете такъв филтър, ще се покаже съобщение, че можете да инсталирате филтъра, ако желаете.

Икона Съвет

Филтърът Текст с кодировка ви помага да отваряте и записвате текстови документи с шрифт с различно кодиране. Филтърът отваря диалогов прозорец, в който можете да изберете знаков набор, подразбирани шрифтове, език и разделител на абзаци.


Импортиране и експортиране във формат HTML

С LibreOffice Writer можете да вмъквате бележки под линия и в края на текста в документ на HTML. Те се експортират като метаетикети. Означенията на бележките се експортират като хипервръзки.

За включване на непознати знаци в документ на HTML се ползват коментари. Всеки коментар, който започва с "HTML:..." и завършва с ">", се третира като код на HTML, но се експортира без тези означения. След "HTML:..." могат да бъдат включвани няколко етикета около текста. Знаците с ударения се преобразуват в знаковия набор ANSI. По време на импортиране се създават коментари (например за метаетикети, които не могат да се включат в свойствата на файла или за непознати етикети).

Импортирането от HTML в LibreOffice Writer може да чете файлове с кодиране на знаците UTF-8 или UCS2. Могат да се визуализират всички знаци от знаковия набор ANSI и системния знаков набор.

Когато експортирате в HTML, се използва знаковият набор, избран в - Зареждане/записване - Съвместимост за HTML. Липсващите знаци се записват със заместители, които се показват правилно в съвременните уеббраузъри. При експортирането на такива знаци ще получите съответното предупреждение.

Ако в - Зареждане/записване - Съвместимост за HTML изберете Mozilla Firefox или LibreOffice Writer като настройка за експортиране, всички важни атрибути на шрифта ще се експортират като директни атрибути (например цвят и размер на шрифта, получер, курсив и т.н.) в стилове CSS1 (CSS идва от „Cascading Style Sheets“). Импортирането също се извършва съобразно този стандарт.

Свойството "font" съответства на Mozilla Firefox; преди размера на шрифта можете да зададете стойности за начертание (italic, none), вариант (normal, small-caps) и тегло (normal, bold) (атрибути "font-style", "font-variant" и "font-weight").

Ако като настройка за експортиране е избран LibreOffice Writer, размерите на полетата на контролите и вътрешните им бели полета се експортират като стилове (формати за отпечатване). Свойствата на CSS1 за размери са базирани на стойности за ширина ("width") и височина ("height"). Свойството за бели полета ("Margin") служи за задаване на еднакво широки полета по всички ръбове на страницата. За да се разрешат полета с различни ширини, се използват свойствата "Margin-Left", "Margin-Right", "Margin-Top" и "Margin-Bottom".

Разстоянията от графиките и приставките до съдържанието могат да се задават поотделно при експортиране към LibreOffice Writer. Ако горните/долните или десните/левите полета са различни, разстоянията се експортират с настройка "STYLE" за съответния етикет като свойства на CSS1 за размер – "Margin-Top", "Margin-Bottom", "Margin-Left" и "Margin-Right".

Рамките се поддържат чрез разширения на CSS1 за абсолютно позиционирани обекти. Това важи само при настройка за експортиране Mozilla Firefox и LibreOffice Writer. Рамките могат да бъдат подравнени като графики и плаващи рамки, но не са възможни рамки, закотвени като знаци.

Рамките се експортират с етикети "<SPAN>" или "<DIV>", ако не съдържат колони. В противен случай се експортират с "<MULTICOL>".

Мерната единица, избрана в LibreOffice, се използва за експортиране на свойствата на CSS1 в HTML. Единицата може да се задава поотделно за текстови документи и документи на HTML в - LibreOffice Writer - Общи и - LibreOffice Writer/Web - Изглед. Броят експортирани дробни позиции зависи от единицата.

Мерна единица

Име на мерната единица в CSS1

Максимален брой дробни позиции

Милиметър

mm

2

Сантиметър

cm

2

Инч

in

2

Пика

pc

2

Пункт

pt

1


Филтърът на LibreOffice за уебстраници поддържа някои възможности на CSS2. За да ги използвате обаче, трябва да зададете експортиране с оформление за печат в - Зареждане/записване - Съвместимост за HTML. Тогава в документите на HTML освен стила за страници „HTML“ ще можете да използвате и стиловете „Първа страница“, „Лява страница“ и „Дясна страница“. Тези стилове ви позволяват да зададете различни размери на страниците и бели полета за първата страница и за левите и десните страници при печатане.

Импортиране и експортиране на номерация

Ако в - Зареждане/записване - Съвместимост за HTML е избрана настройката за експортиране „LibreOffice Writer“, отстъпите на номерата се експортират чрез свойството „margin-left“ на CSS1 в атрибута STYLE на етикетите <OL> и <UL>. Свойството задава разликата в отстъпа спрямо непосредствено по-горното ниво.

Левият отстъп на абзац при номериране се указва чрез свойството "margin-left" на CSS1. Отстъпът на първия ред в номерация се игнорира и не се експортира.

Импортиране и експортиране на файлове с електронни таблици

LibreOffice импортира и експортира обръщения към изтрити раздели, например цитирана колона. По време на експортирането може да бъде прегледана цялата формула, като изтритите обръщения съдържат индикация (#REF!). При импортиране съответно се създават маркери "#REF!" за обръщенията.

Импортиране и експортиране на графични файлове

Както и при документите на HTML, можете да укажете използване на филтър със или без елемента (LibreOffice Impress) в името за отваряне на графичен файл на LibreOffice. В първия случай файлът, записан със стара версия на програмата, ще бъде отворен в LibreOffice Impress, а иначе ще бъде отворен като документ на LibreOffice Draw.

Когато импортирате EPS файл, в документа се показва мостра на графиката. Ако няма налична мостра, в документа ще се вижда запазено място, съответстващо на размера на графиката. В Unix и Microsoft Windows можете да отпечатате импортирания файл с принтер, поддържащ PostScript. При експортиране на EPS се създава мостра във формат TIFF или EPSI. Ако EPS графика се експортира във формат EPS заедно с други, тя ще бъде вградена без промяна в новия файл.

При импортиране или експортиране на графики във формат TIFF се поддържат файлове с по няколко страници. Графиките се извличат като набор от отделни изображения в един файл, например отделните страници на факс.

Някои настройки на LibreOffice Draw и LibreOffice Impress са достъпни чрез Файл - Експортиране. За повече информация вижте Настройки за експортиране на графика.

PostScript

За да експортирате документ или графика във формат PostScript:

  1. Ако още не сте го наравили, инсталирайте принтерен драйвер с поддръжка на PostScript, например като този за Apple LaserWriter.

  2. Отпечатайте документа с командата Файл - Печат.

  3. В диалоговия прозорец изберете принтера с PostScript и отметнете полето Печат във файл. Ще бъде създаден файл на PostScript.

Моля, подкрепете ни!