Общ речник на понятията

Този речник съдържа обяснения на някои от най-важните термини, използвани в LibreOffice.

Можете да търсите в него непознати понятия, с които сте се сблъскали в някое от приложенията на LibreOffice.

Контекстно меню

За да активирате контекстното меню на обект, първо щракнете върху обекта, за да го изберете, след което . Някои контекстни менюта могат да бъдат извикани дори ако обектът не е избран. Контекстни менюта има почти навсякъде в LibreOffice.

ASCII

Съкращение от American Standard Code for Information Interchange (американски стандартен код за обмен на информация). ASCII е знаков набор за изобразяване на текст в персонални компютри. Той съдържа 128 знака, включително букви, цифри, пунктуация и символи. Разширеният знаков набор ASCII съдържа 256 знака. На всеки знак е приписан уникален номер, наричан също ASCII код.

В страници на HTML би трябвало да присъстват само знаци от 7-битовия знаков набор на ASCII. Другите знаци, например немските умлаути, се отбелязват чрез отделен код. Можете да въвеждате знаци от разширения код ASCII. Експортиращият филтър на LibreOffice извършва нужните преобразувания автоматично.

DDE

DDE е съкращение от „Dynamic Data Exchange“ (динамичен обмен на данни) – стандарт, предшественик на OLE (Object Linking and Embedding). При DDE обектите се свързват чрез обръщение към файл, но не се вграждат.

За да създадете DDE връзка, направете следното: изберете клетки от документ на Calc, копирайте ги в клипборда, превключете към друга електронна таблица и изберете Редактиране - Специално поставяне. Изберете възможността Връзка, за да вмъкнете съдържанието като DDE връзка. Когато връзката бъде активирана, вмъкнатата област ще бъде прочетена от оригиналния файл.

IME

Съкращението IME идва от Input Method Editor (редактор за въвеждане). Това е програма, позволяваща на потребителя да въвежда чрез стандартна клавиатура сложни знаци от знакови набори, различни от тези на западните езици.

JDBC

Чрез интерфейса за приложно програмиране JDBC (Java Database Connectivity, връзки с бази от данни чрез Java) можете да се свързвате с база от данни от LibreOffice. Драйверите за JDBC са написани на езика за програмиране Java и са платформено независими.

ODBC

Протоколът ODBC (Open Database Connectivity, отворен стандарт за връзки с бази от данни) служи за достъп от приложения до бази от данни. Използваният език за заявки е SQL (Structured Query Language). В LibreOffice можете да задавате за всяка база от данни дали заявките да се изпълняват чрез команди на SQL. В противен случай можете да ползвате интерактивната помощ, за да дефинирате заявката си чрез мишката и да предизвикате автоматичното й превръщане в SQL от LibreOffice.

OLE

OLE обектите (Object Linking and Embedding, свързване и вграждане на обекти) могат да бъдат както свързани с документа - цел, така и вградени. Вгаждането вмъква копие на обекта и подробности за програмата - източник в документа - цел. Ако желаете да редактирате обекта, просто активирайте програмата - източник, като щракнете двукратно върху него.

Ако OLE обект е свързан с документ цел, документът цел трябва да е наличен в местоположението, указано във връзката. Изтриването или преместването на документа цел ще направи отварянето на свързания OLE обект невъзможно. Можете да използвате настройкатаЗаписване на относителни URL спрямо системата в секцията Общи на „Зареждане/записване“ в „Настройки“, за да конфигурирате системата да записва връзките като относителни спрямо файловата система.

OpenGL

OpenGL (Open Graphics Language, отворен език за графика) е език за триизмерна графика, отначало разработен от SGI (Silicon Graphics Inc). Най-широко се ползват два диалекта на този език: Microsoft OpenGL, разработен за ползване в Windows NT, и Cosmo OpenGL от SGI. Последният предствлява независим графичен език за всички платформи и всякакви компютри, който може да се ползва дори на машини без специален хардуер за триизмерна графика.

PNG

Portable Network Graphics (PNG) е графичен файлов формат. Файловете се компресират с избираем коефициент на компресиране и за разлика от формата JPG при компресирането им никога не се губи информация.

RTF

Форматът RTF (Rich Text Format, обогатен текстов формат) е разработен за обмен на текстови файлове. Една от особеностите му е, че форматирането се преобразува в текстова информация, която може да се чете директно. За съжаление файловете в този формат са по-големи в сравнение с файловете в други формати.

SQL

SQL (Structured Query Language, език за структурирани заявки) е език за заявки към бази от данни. В LibreOffice можете да формулирате заявки както на SQL, така и интерактивно с мишката.

Бази от данни с SQL и SQL сървъри

База от данни, поддържаща SQL, е система за управление на бази от данни, която предоставя интерфейс чрез езика SQL. Тези бази от данни често се ползват в мрежи от тип "клиент-сървър", в които различни клиенти осъществяват достъп до централен сървър (например SQL Server), затова се наричат и бази от данни с SQL сървър или накратко SQL сървъри.

В LibreOffice можете да интегрирате външни бази от данни, поддържащи SQL. Те могат да се намират както върху локалния твърд диск, така и в мрежата. Достъпът се осъществява чрез ODBC, JDBC или чрез вътрешен драйвер, интегриран в LibreOffice .

Бройна система

Бройната система се определя от броя на цифрите, достъпни за представяне на числа. Например десетичната система е базирана на десетте цифри от 0 до 9, двоичната – на двете цифри 0 и 1, а шестнадесетичната – на 16 цифри: от 0 до 9 и от A до F.

Бутон - брояч

  1. При контролите във формуляри бутонът – брояч е свойство на поле за число, валута, дата или час. Ако свойството „Бутон - брояч“ е разрешено, полето показва двойка символи – стрелки, сочещи хоризонтално или вертикално в противоположни посоки.

  2. В развойната среда за Basic под бутон – брояч се разбира числовото поле заедно с двата символа – стрелки.

В броячното поле можете да въведете числена стойност или да я изберете чрез бутоните Стрелка нагоре и Стрелка надолу. Стойността може да се увеличава и намалява и с клавишите Стрелка нагоре и Стрелка надолу от клавиатурата. Клавишите Page Up и Page Down попълват съответно максималната и минималната стойност в полето.

Ако броячното поле задава числови стойности, можете да укажете мерна единица, например 1 см или 5 мм, 12 пкт или 2".

Висящи редове

Висящите редове са редове от началото или края на абзац, които са останали на друга страница. В текстов документ на LibreOffice можете да укажете автоматично предотвратяване на висящите редове в желаните абзацни стилове. При това можете да зададете минималния брой редове, които трябва да се виждат заедно в страницата.

Връзка

Командата Външни връзки се намира в менюто Редактиране. Тя може да бъде задействана само ако текущият документ съдържа поне една връзка. Когато вмъквате например картина, можете или да я вмъкнете пряко в документа, или да я вмъкнете като връзка.

Когато обект бъде копиран директно в документ, размерът на документа се увеличава (най-малко) с размера на обекта в байтове. Можете да запишете документа и да го отворите в друг компютър и вмъкнатият обект ще бъде на мястото си.

Ако вмъкнете обекта като връзка, се вмъква само обръщение към името на файла. Размерът на файла с документа се увеличава само с дължината на пътя в обръщението. Ако отворите документа с друг компютър обаче, свързаният файл трябва да се намира точно на същото място, което е указано в обръщението, за да го видите в документа.

С командата Редактиране - Външни връзки можете да видите кои файлове са свързани с документа. Ако е нужно, връзките могат да бъдат премахвани. При това съответната връзка се прекъсва и обектът се вмъква директно.

Закачване

Някои прозорци в LibreOffice, например „Стилове“ и „Навигатор“, могат да се местят, преоразмеряват и закачват за ръба на главния прозорец. На всеки ръб можете да закачите няколко прозореца, един върху друг или един до друг. След това можете да сменяте съотношението между размерите им, като местите разделителната линия помежду им.

За да откачите и закачите наново, натиснете и задръжте клавиша и щракнете двукратно върху празна област в прозореца. В прозореца „Стилове“ можете да щракнете двукратно и върху сивата част на прозореца до иконите, задържайки натиснат клавиша .

Закачване с автоскриване

На всеки ръб на прозорец, където е закачен друг прозорец, се появява бутон, който ви позволява да визуализирате или скривате прозореца.

Знаци с половин ширина и с пълна ширина

„С половин ширина“ и „с пълна ширина“ са свойства, по които се разграничават знаците, използвани в някои източноазиатски езици, главно китайски, японски и корейски (КЯК).

Китайските логограми, знаците от хирагана и катакана, както и от хангъл, използвани в тези писмености, обикновено са квадратни и при показване с фиксирана ширина заемат място колкото два латински/ASCII знака. Затова се наричат знаци с пълна ширина, докато буквите от латиницата, цифрите и препинателните знаци, включени в знаковия набор на ASCII, се наричат знаци с половин ширина.

По исторически причини в типографията на КЯК е дефиниран и се използва и набор от квадратни латински букви, цифри и пунктуационни знаци, заедно със или вместо съответствията им с половин ширина. Те се наричат форми с пълна ширина. Аналогично, има и варианти с половин ширина на знаци катакана и хангъл джамо, които обикновено са с пълна ширина, и те имат по-тесни вместо квадратни форми. Формите с половин и с пълна ширина на даден знак са по същество два начина за писане на един и същ знак, точно както главните и редовни форми на латинските букви. LibreOffice поддържа преобразуване между половин и пълна ширина, както и игнориране на разликата в ширината при сравняване на текстови низове.

Криви на Безие

Разработени от френския математик Пиер Безие (Pierre Bézier), кривите на Безие представляват математически дефинирани криви за ползване в двумерни графични приложения. Кривата се задава чрез четири точки: начална и крайна позиция и две отделни контролни точки. Кривите на Безие могат да бъдат редактирани чрез местене на тези точки с мишката.

Кърнинг

Кърнингът е увеличаване или намаляване на пространството между двойки букви с цел подобряване общия вид на текста.

Таблиците за кърнинг съдържат информация за това кои двойки букви изискват по-голяма разредка. Тези таблици обикновено са част от шрифт.

Обект

Обект е екранен елемент, съдържащ данни. Той може да е свързан с данни на приложение, например текст или графика.

Обектите са независими и не влияят един върху друг. С обектите, съдържащи данни, могат да бъдат свързани определени команди. Например обект - графика ще има команди за редактиране на изображението, а електронната таблица ще съдържа команди за изчисляване.

Относително и абсолютно записване

В различни диалогови прозорци (например Инструменти - Автотекст) можете да изберете дали да записвате файловете относително или абсолютно.

Ако изберете относително записване, обръщенията към вградените графики или други обекти в документа ще бъдат запазени относително спрямо местоположението във файловата система. В този случай няма значение къде е записана посочената структура от директории. Файловете ще бъдат намерени независимо от местоположението си, стига обръщението да е към същото устройство или том. Това е важно, ако желаете да направите документа достъпен за други компютри, които може да имат съвсем различна структура от директории и имена на устройства или томове. Препоръчва се да записвате с относителни обръщения и ако желаете да създадете структура от директории в Интернет сървър.

Ако предпочитате записване с абсолютни обръщения, всички обръщения към други файлове ще бъдат абсолютни, според съответното устройство, том или главна директория. Предимството е, че документът, съдържащ обръщенията, може да бъде преместен в друга директория или папка и обръщенията ще останат валидни.

Пряко форматиране и форматиране чрез стилове

Стилът представлява набор от форматиращи атрибути, групирани и обозначени с име (името на стила). Когато приложите стил върху обект, обектът се форматира с набора от атрибути на стила. Няколко обекта от сходно естество могат да имат един и същ стил. Вследствие на това, когато промените набора от форматиращи атрибути на стила, всички обекти, свързани със стила, също променят форматиращите си атрибути по съответния начин. Използвайте стилове, за да форматирате еднакво големи съвкупности от абзаци, клетки или обекти и по-добре да управлявате форматирането на документите.

Когато не използвате стилове, а прилагате пряко форматиращи атрибути върху части от текста, говорим за пряко форматиране (нарича се още и ръчно форматиране). Форматирането се прилага само върху избраната област от документа. Ако документът съдържа няколко абзаца, рамки или друг вид обекти, вие прилагате прякото форматиране поотделно върху всеки обект. Прякото форматиране е достъпно чрез менюто „Форматиране“ и лентата с инструменти „Форматиране“.

Форматиращ атрибут, който е пряко приложен върху обект, замества съответния атрибут от приложения върху обекта стил.

Първичен ключ

Първичният ключ служи за еднозначно идентифициране на записите в база от данни. Тази еднозначна идентификация се ползва в релационните бази от данни за достъп до данни от други таблици. Ако първичният ключ се цитира в друга таблица, в нея той се нарича външен ключ.

В LibreOffice първичният ключ се дефинира в изгледа за проектиране на таблица, чрез избиране на съответната команда от контекстното меню на заглавния ред за съответното поле.

Редова разредка на страницата (напасване на редовете)

В LibreOffice напасването на редовете се нарича Редова разредка на страницата.

Под обща редова разредка на страницата се разбира съгласуваното отпечатване на редовете в текстовите области от двете страни на листа. Съгласуваната редова разредка прави страницата по-лесна за четене, като предотвратява прозиране на сиви сенки между редовете на текста. Понятието може да се отнася и за редове в съседни текстови колони, за които се използва обща вертикална мрежа, така че да бъдат вертикално подравнени помежду си.

Печатането с настройка „Редова разредка на страницата“ е особено полезно за документи, които ще имат срещуположни съседни страници (например книга или брошура), за оформления с няколко колони и за документи, предназначени за двустранен печат.

Релационна база от данни

Релационната база от данни е съвкупност от записи с данни, строго организирани като набор от таблици. Данните в таблиците могат да бъдат извличани и комбинирани по най-различни начини, без да се налага реорганизиране на самите таблици.

Системата за управление на релационни бази от данни (СУРБД) е програма, която ви позволява да създавате, обновявате и администрирате релационна база от данни. СУРБД приема команди на езика SQL, въведени от потребителя или вградени в приложна програма, и създава, обновява или осигурява достъп до базата от данни.

Добър пример за релационна база от данни е следният: имаме база от данни, съдържаща таблиците Клиент, Продажба и Фактура. В таблицата Фактура няма действителни данни за продажби или клиенти; тя само цитира съответните полета от таблиците за клиенти и продажби чрез релационна връзка, или релация(например по стойността на полето за идентификатор на клиент в таблицата с клиенти).

Сложни писмености

Езиците със сложна писменост (англ. complex text layout - CTL) притежават поне една от следните характеристики:

В момента LibreOffice поддържа хинди, тайландски, иврит и арабски като езици със сложна писменост.

Включете поддръжката за сложни писмености в - Езикови настройки - Езици.

Фокус

В документ с формуляр контролите трябва да получават фокус от потребителя, за да се активират и да изпълняват предназначението си. Например, за да въвежда текст в текстово поле, потребителят трябва да активира полето.

Има няколко начина фокусът да бъде даден на контрола:

Форматиране

Под форматиране се разбира визуалното оформление на текста в текстообработваща програма или програма за настолна издателска дейност. Това включва определянето на формат на хартията, очертания на страницата, шрифтове и ефекти за текста, отстъпи и разредки. Можете да форматирате пряко или чрез стиловете, предлагани от LibreOffice.

Моля, подкрепете ни!