Най-често използваните бутони

Помощ

Щракнете върху бутона Помощ, за да отворите страницата от помощта, свързана с текущо отворения диалог.

Отказ

Натискането на Отказ затваря диалоговия прозорец без запазване на нанесените промени.

Готово

Прилага всички промени и затваря помощника.

Ленти с инструменти

Щракването върху стрелката до някои икони предизвиква отваряне на ленти с инструменти. За да преместите лента с инструменти, плъзнете я за заглавната й лента. Когато отпуснете бутона на мишката, лентата с инструменти остава на новото място. Можете да плъзнете заглавната лента на друго място или до ръба на прозореца, за да закачите лентата с инструменти за него. За да затворите лента с инструменти, щракнете върху иконата Затваряне на прозореца. За да направите лентата с инструменти отново видима, изберете Изглед - Ленти с инструменти - (име на лента с инструменти).

Бутон - брояч

  1. При контролите във формуляри бутонът – брояч е свойство на поле за число, валута, дата или час. Ако свойството „Бутон - брояч“ е разрешено, полето показва двойка символи – стрелки, сочещи хоризонтално или вертикално в противоположни посоки.

  2. В развойната среда за Basic под бутон – брояч се разбира числовото поле заедно с двата символа – стрелки.

В броячното поле можете да въведете числена стойност или да я изберете чрез бутоните Стрелка нагоре и Стрелка надолу. Стойността може да се увеличава и намалява и с клавишите Стрелка нагоре и Стрелка надолу от клавиатурата. Клавишите Page Up и Page Down попълват съответно максималната и минималната стойност в полето.

Ако броячното поле задава числови стойности, можете да укажете мерна единица, например 1 см или 5 мм, 12 пкт или 2".

Преобразуване

Докато преминавате през страниците на диалоговия прозорец, този бутон се нарича Напред. На последната страница бутонът се нарича Преобразуване. Преобразуването се извършва при натискане на този бутон.

Контекстно меню

За да активирате контекстното меню на обект, първо щракнете върху обекта, за да го изберете, след което . Някои контекстни менюта могат да бъдат извикани дори ако обектът не е избран. Контекстни менюта има почти навсякъде в LibreOffice.

Изтриване

Изтрива избрания елемент или елементи след потвърждение.

Изтриване

Изтрива избрания елемент или елементи без изискване на потвърждение.

Метрика

Можете да въвеждате във входните полета стойности в различни мерни единици. Подразбираните единици са инчове. Ако обаче желаното разстояние е точно 1 см, въведете „1 см“. Според контекста може да са достъпни допълнителни единици, например 12 пкт за разредка от 12 пункта. Ако стойността в новата единица е неподходяща, програмата използва предварително дефинирана минимална или максимална стойност.

Затваряне

Затваря диалоговия прозорец и запазва всички промени.

Затваряне

Затваря диалоговия прозорец.

Прилагане

Прилага променените или избрани стойности, без да затваря диалоговия прозорец.

Тази настройка се показва само за стилове на абзаци, рамки и страници.

Тази настройка се показва само за стилове на абзаци и знаци.

Свиване / Разгръщане

Щракнете върху иконата Свиване, за да смалите диалоговия прозорец до размера на входното поле. Така е по-лесно да маркирате нужното обръщение в листа. При това иконата автоматично се превръща в икона Разгръщане. Щракнете върху нея, за да върнете първоначалния размер на диалоговия прозорец.

Диалоговият прозорец се минимизира автоматично, когато щракнете в листа с мишката. След като отпуснете бутона на мишката, диалоговият прозорец се възстановява и областта на обръщението, дефинирана с мишката, се откроява в документа със синя рамка.

Икона за свиване

Свиване

Икона за разгръщане

Разгръщане

Поле за мостра

Показва мостра на текущия избор.

Мостра

Показва мостра на текущия избор.

Напред

Натиснете бутона Напред и помощникът ще използва текущите настройки в диалоговия прозорец и ще продължи със следващата стъпка. Ако текущата стъпка е последната, бутонът се превръща в Създаване.

Бутони в диалогови прозорци

Нулиране

Връща променените параметри в раздела към предишните им стойности.

Отказ

Затваря диалоговия прозорец, отхвърляйки всички промени.

OK

Записва всички промени и затваря диалоговия прозорец.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

Нулиране

Нулира промените, внесени в текущия раздел, до стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец. При затваряне на диалоговия прозорец не се изисква потвърждение.

Стандартно

Нулира настройките, показани в този диалогов прозорец, до подразбираните стойности след инсталиране.

warning

Не се показва подкана за потвърждаване, преди да се заредят подразбираните стойности.


Отказ

Затваря диалога и отхвърля промените във всички раздели. Ако е използвано Прилагане, се отхвърлят промените след последната употреба на „Прилагане“.

Нулиране

Възстановява стойностите в текущия раздел към тези от отварянето на диалога. Ако преди затварянето на диалога е използвано Прилагане, се връщат стойностите след последната употреба на „Прилагане“.

Прилагане

Прилага промените във всички раздели, без да затваря диалога. Не може да бъде отменено с Нулиране.

Наследени настройки

Стойностите за текущия раздел се заместват с тези от съответния раздел на стила, указан в „Наследяване от“ в „Организатор“. Във всички случаи, включително когато „Наследяване от“ е „Няма“, стойностите в раздела се премахват от полето „Съдържа“.

Тази настройка се показва само за стилове на абзаци, знаци и рамки.

Назад

Преглеждане на настройките в диалоговия прозорец, зададени в предишната стъпка. Текущите настройки не се променят. Този бутон е достъпен само от втората страница нататък.

Настройки

Натиснете бутона Настройки, за да разширите диалоговия прозорец и да видите още настройки. Натиснете повторно, за да възстановите диалоговия прозорец.

Вижте още следните функции:

Търсенето поддържа заместващи знаци или регулярни изрази. Ако са разрешени регулярните изрази, можете да въведете например „всички.*“, за да намерите първото срещане на „всички“, последвано от произволни знаци. Ако искате да търсите текст, който сам представлява регулярен израз, трябва или да поставите наклонена черта „\“ пред всеки метазнак или операция на регулярния израз, или да оградите текста с \Q...\E. Можете да превключвате автоматичното изчисляване на заместващи знаци или регулярни изрази в - PRODUCTNAME Calc - Изчисляване.

warning

Когато се използват функции, в които един или няколко аргумента са низове с критерии за търсене – регулярни изрази, първо се прави опит низовете с критерии да се преобразуват в числа. Например ".0" ще се преобразува в 0.0 и т.н. При успех няма да се използва сравняване по регулярен израз, а сравняване на числа. Ако обаче се превключи към локал, в който десетичният разделител не е точка, ще сработи преобразуването към регулярен израз. За да наложите изчисляване на регулярен израз вместо числов, използвайте израз, който не може да бъде изтълкуван като число, например ".[0]", ".\0" или "(?i).0".


Ако възникне грешка, функцията връща логическа или числова стойност.

(Тази команда е достъпна само чрез контекстното меню).

Чрез двукратно щракване върху инструмент можете да го използвате за няколко действия. Ако извикате инструмента с единично щракване, той ще се изключи след завършването на едно действие.

Натиснете Shift+F1 и посочете някоя контрола, за да научите повече за нея.

Бутони на диалоговия прозорец „Настройки“

OK

Записва промените в страницата и затваря диалога „Настройки“.

Отказ

Затваря диалога „Настройки“ и отхвърля промените.

Прилагане

Прилага променените или избрани стойности, без да затваря диалоговия прозорец „Настройки“.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

warning

Някои настройки не могат да се нулират, след като са редактирани. Или заличете промените ръчно, или щракнете върху Отказ и отворете отново диалоговия прозорец Настройки.


Моля, подкрепете ни!