Вмъкване

Това меню ви позволява да вмъквате елементи като графики и помощни линии в документите на Draw.

Изображение

Отваря диалог за избор на файл за вмъкване на изображение в текущия документ.

Диаграма

Вмъква диаграма, базирана на данни в диапазон от клетки или таблица или с подразбирани данни.

Таблица

Вмъква нова таблица в текущия кадър или страница.

Мултимедия

Подменюто предоставя източници, от които могат да бъдат вмъквани изображения, звуци и видеоклипове.

OLE обект

Вмъква вграден или свързан обект в документа, например формула, QR код или OLE обект.

Вмъкване на помощна линия/точка

Вмъква помощна точка или линия, която улеснява бързото подравняване на обекти.

Слой

Вмъква нов слой в документа. Слоеве се поддържат само в Draw, не и в Impress.

Текстово поле

Вмъкване на текстово поле

Коментар

Вмъква коментар около избрания текст, кадър от презентация, страница от рисунка или в текущата позиция на курсора.

Плаваща рамка

Вмъква плаваща рамка в текущия документ. Плаващите рамки се използват в документи на HTML за показване съдържанието на друг файл.

FontWork

С Fontwork можете да създавате графични обекти от тип декоративен текст.

Хипервръзка

Отваря диалог, в който можете да създавате и редактирате хипервръзки.

Специален знак

Позволява на потребителя да вмъква знаци измежду наличните в инсталираните шрифтове.

Форматиращ знак

Отваря подменю за вмъкване на специални форматиращи знаци като непрекъсваем интервал, меко тире и незадължително пренасяне.

Номер на страница

Вмъква текстово поле с номера на текущата страница.

Полета

Изброява общите полета, които можете да вмъкнете в кадъра.

Контрола във формуляр

Това подменю съдържа контроли за формуляр, като текстово поле, поле за отметка, бутони за избор или списъчно поле, които могат да бъдат вмъквани в документа.

Моля, подкрепете ни!