Report Builder

Конструкторът на справки Report Builder е инструмент за създаване на ваши собствени справки за бази от данни. За разлика от помощника за справки, в Report Builder имате по-голяма свобода да проектирате справка по желания от вас начин. Създадената справка представлява документ на Writer, който можете да редактирате.

note

За да използвате конструктора на справки, трябва да е инсталирано обкръжение за изпълнение на Java (JRE) и да е избрано в LibreOffice.


Инсталиране на обкръжение за изпълнение на Java (JRE)

Разширението Report Builder изисква инсталирано обкръжение за изпълнение на Java (JRE, Java Runtime Environment).

 1. Изберете - LibreOffice - Разширени.

 2. Изчакайте до около минута, докато LibreOffice събере информация относно инсталирания софтуер за Java в системата.

  Ако в системата бъде намерена скорошна версия на JRE, ще я видите в списъка.

 3. Щракнете върху бутона за избор пред името, за да разрешите ползването на съответната версия на JRE в LibreOffice.

 4. Уверете се, че е отметнато Използване на обкръжение за изпълнение на Java.

Ако в системата ви не бъде открита версия на JRE, отворете уеббраузъра си и изтеглете JRE от адрес http://www.java.com. Инсталирайте JRE, след което рестартирайте LibreOffice и отворете отново - LibreOffice - Разширени.

Отваряне на Report Builder

 1. Отворете файл на Base или създайте нова база от данни. Базата от данни трябва да съдържа поне една таблица с поне едно поле и първичен ключ.

 2. Щракнете върху иконата „Справки“ в прозореца на Base, след което изберете „Създаване на справка в режим Проектиране“.

  Ще се отвори прозорецът Report Builder.

Прозорецът на Report Builder е разделен на три части. Най-горе е менюто, а под него са лентите с инструменти.

Вдясно се намира прозорецът „Свойства“ със стойностите на свойствата на избрания в момента обект.

Лявата част на прозореца Report Builder съдържа изгледа за конструиране на заявки. Той отначало е разделен на три раздела, от горе надолу:

 1. Горен колонтитул - страница – тук можете да плъзгате и пускате полета с фиксиран текст

 2. Подробни данни – тук можете да плъзгате и пускате полета на базата от данни

 3. Долен колонтитул - страница – тук можете да плъзгате и пускате полета с фиксиран текст

За да вмъкнете допълнителна област Горен колонтитул - справка или Долен колонтитул - справка, изберете Редактиране - Вмъкване на горен/долен колонтитул. Тези области съдържат текст, който се появява в началото и края на цялата справка.

Щракнете върху иконата „–“ пред име на област, за да свиете областта до един ред в изгледа. Иконата „–“ се превръща в „+“ и можете да щракнете върху нея, за да разгънете областта отново.

За да вмъквате полета на базата от данни, плъзгайте ги и ги пускайте в областта за подробни данни. Вижте „Вмъкване на полета в справката“ по-долу.

Освен това можете да щракнете върху иконата „Поле за надпис“ или „Текстово поле“ в лентата с инструменти, след което да плъзнете правоъгълник в областта за горен или долен колонтитул на страницата, за да въведете текст, който се повтаря на всички страници. Текстът се въвежда в полето „Етикет“ на прозореца със свойствата на съответния обект. Можете да добавяте и графики чрез иконата „Графика“.

Свързване на справката с таблица на базата от данни

 1. Преместете показалеца на мишката в изгледа „Свойства“. Ще видите два раздела, „Общи“ и „Данни“.

 2. В раздела „Данни“ щракнете върху „Съдържание“, за да отворите падащия списък.

 3. Изберете таблицата, за която желаете да създадете заявка.

 4. След като изберете таблицата, натиснете клавиша Tab, за да напуснете полето „Съдържание“.

Прозорецът Добавяне на полета в справка се отваря автоматично и показва всички полета на избраната таблица.

Добавяне на полета в справка

Прозорецът „Добавяне на поле“ ви помага да вмъквате данни от таблица в справката.

След като вмъкнете полета в областта за подробни данни, справката е готова за изпълнение.

Изпълняване на справка

Щракнете върху иконата „Изпълнение на справка“ в лентата с инструменти.

Икона за изпълнение на справка

Икона „Изпълнение на справка“

Ще се отвори документ на Writer със създадената справка. Той ще съдържа стойностите на включените от вас полета от таблицата.

Ако съдържанието на базата от данни се е променило, стартирайте отново справката, за да се обновят резултатите.

Редактиране на справка

Първо решете дали искате да редактирате генерираната справка, която представлява статичен документ на Writer, или искате да редактирате изгледа за конструиране на справки, след което да се генерира нова справка според новия проект.

Документът на Writer се отваря само за четене. За да го редактирате, щракнете върху Редактиране на документа в информационната лента или изберете Редактиране - Режим на редактиране.

Ако желаете да редактирате изгледа за конструиране на справки, можете да промените някои от свойствата.

Щракнете в областта за подробни данни, след което променете някои свойства в прозореца за свойства, например фоновия цвят.

След като приключите, щракнете върху иконата „Изпълнение на справка“, за да създадете нова справка.

Икона за изпълнение на справка

Икона „Изпълнение на справка“

Ако затворите Report Builder, ще бъдете попитани дали справката да бъде запазена. Изберете „Да“, дайте име на справката и натиснете OK.

Сортиране на справката

Без сортиране или групиранте записите ще бъдат вмъкнати в справката в реда, в който са извлечени от базата от данни.

 1. Отворете изгледа за конструиране на справки и щракнете върху иконата „Сортиране и групиране“ върху лентата с инструменти. Ще видите диалоговия прозорец Сортиране и групиране.

Икона за сортиране и групиране

Икона „Сортиране и групиране“

 1. В областта „Групи“ щракнете върху полето, по което искате първо да сортирате, и задайте свойството „Сортиране“.

 2. Старирайте справката.

Групиране

 1. Отворете изгледа за конструиране на справки и щракнете върху иконата „Сортиране и групиране“ върху лентата с инструменти. Ще видите диалоговия прозорец Сортиране и групиране.

 2. В областта отворете списъка „Горен колонтитул на група“ и изберете показване на горен колонтитул за група.

 3. Щракнете върху иконата „Добавяне на поле“, за да отворите едноименния диалогов прозорец.

Икона за добавяне на поле

Икона „Добавяне на поле“

 1. Плъзнете и пуснете полето, по което желаете да групирате, в раздела – горен колонтитул на групата. След това плъзнете и пуснете останалите полета в раздела за подробни данни.

 2. Стартирайте справката. Ще видите групираните записи.

Ако желаете да сортирате и групирате, отворете изгледа за конструиране на справки, а после – диалоговия прозорец „Сортиране и групиране“. Задайте показване на групов горен колонтитул за полетата, по които искате да групирате, и скриване – за тези, по които не трябва да се групира. Затворете диалоговия прозорец и стартирайте справката.

Обновяване и отпечатване на данните

Когато вмъкнете нови данни или редактирате данни в таблицата, новите справки ще показват обновените данни.

Щракнете върху иконата „Справки“, после щракнете двукратно върху последната записана справка. Ще бъде създаден нов документ на Writer с новите данни.

Икона „Справки“

Икона „Справки“

За да отпечатате справка, изберете Файл - Печат в документа на Writer.

Моля, подкрепете ни!