Помощник за заявки

Помощникът за заявки ви помага да проектирате заявка към база от данни. Съхранената заявка може да бъде извикана по-късно, както чрез графичния потребителски интерфейс, така и чрез автоматично създадената команда на езика SQL.

Помощник за заявки - Избор на полета

Определя таблицата, кък която е заявката, и включените в заявката полета.

Помощник за заявки - Ред на сортиране

Определя реда на сортиране за записите с данни в заявката.

Помощник за заявки - Условия за търсене

Определя условията за търсене, чрез които се филтрират данните на заявката.

Помощник за заявки - Подробна или обобщена

Указва дали да се показват всички записи от заявката, или само резултатите от агрегатни функции.

Тази страница се показва само ако в заявката са включени числови полета, които позволяват използване на агрегатни функции.

Помощник за заявки - Групиране

Определя дали резултатите на заявката да се групират. За да е разрешена тази страница от помощника, източникът на данни трябва да поддържа клаузи „GROUP BY“ в оператори на SQL.

Помощник за заявки - Условия за групиране

Определя условията за групиране на данните от заявката. За да е разрешена тази страница от помощника, източникът на данни трябва да поддържа клаузи „GROUP BY“ в оператори на SQL.

Помощник за заявки - Псевдоними

Приписва псевдоними на имената на полетата. Псевдонимите не са задължителни. Чрез тях можете да зададете по-ясни за потребителя имена, които да се показват вместо имената на полетата. Можете например да използвате псевдоним, когато полета от различни таблици имат еднакви имена.

Помощник за заявки - Обзор

Въведете име на заявката и укажете дали след края на помощника искате да видите резултатите от нея, или да я променяте.

Назад

Преглеждане на настройките в диалоговия прозорец, зададени в предишната стъпка. Текущите настройки не се променят. Този бутон е достъпен само от втората страница нататък.

Напред

Натиснете бутона Напред и помощникът ще използва текущите настройки в диалоговия прозорец и ще продължи със следващата стъпка. Ако текущата стъпка е последната, бутонът се превръща в Създаване.

Готово

Прилага всички промени и затваря помощника.

Отказ

Натискането на Отказ затваря диалоговия прозорец без запазване на нанесените промени.

Помощник за заявки - Избор на полета

Моля, подкрепете ни!