Допълнителни настройки

Задава допълнителни настройки за източник на данни.

За достъп до тази команда...

В прозорец с база от данни изберете Редактиране - База от данни - Свойства, раздел Допълнителни настройки


Наличието на следните контроли зависи от вида на базата от данни:

Име на хост

Въведете името на хост на сървъра, съдържащ базата от данни, например ldap.server.com.

Номер на порт

Въведете номера на порта за сървъра, съдържащ базата от данни.

Клас – JDBC драйвер за MySQL

Въведете името на JDBC драйвера за базата от данни на MySQL.

Знаков набор

Изберете кодировката, с която ще разглеждате базата от данни в LibreOffice. Настройката не влияе върху самата база от данни. Изберете „Системен“ за подразбирания знаков набор на операционната система.

note

Текстовите бази от данни и тези на dBASE са ограничени до знакови набори с фиксирана дължина на знака, в които всички знаци са кодирани с еднакъв брой байтове.


Клас – JDBC драйвер за Oracle

Въведете името на JDBC драйвера за базата от данни на Oracle.

Настройки на драйвера

Тук можете да зададете допълнителни настройки на драйвера.

Използване на каталог за файлови бази от данни

Използва текущия източник на данни на каталога. Това е полезно, когато източникът на данни по стандарт ODBC е сървър за бази от данни. Ако ODBC източникът е драйвер за dBASE, оставете това квадратче без отметка.

Базов DN

Въведете началната точка за търсене на базата от данни LDAP, например dc=com.

Максимален брой на записите

Въведете максималния брой на записите, които желаете да се зареждат при достъп до LDAP сървъра.

Показване и на изтритите записи

Показва всички записи в даден файл, включително маркираните като изтрити. Ако отметнете това поле, няма да можете да изтривате записи.

note

Във формата на dBASE изтритите записи остават във файла.


tip

За да видите резултата от промените, които нанасяте в базата от данни, затворете връзката към нея и се свържете отново.


Индекси

Отваря диалоговия прозорец Индекси, с който можете да организирате индексите в текущата база от данни на dBASE.

Текстът съдържа заглавен ред

Отметнете това поле, ако първият ред на текстовия файл съдържа имена на полета.

Разделител за поле

Въведете или изберете знака, който отделя полета с данни в текстовия файл.

Разделител за текст

Въведете или изберете знака, който обозначава текстово поле в текстовия файл. Този знак не може да бъде същият като разделителя на полета.

Десетичен разделител

Въведете или изберете знака, който служи за разделител на дробната част в текстовия файл, например точка (0.5) или запетая (0,5).

Разделител за хилядите

Въведете или изберете знака, който служи за разделител на хилядите в текстовия файл, например запетая (1,000) или точка (1.000).

Разширение на файл

Изберете формата за текстовия файл. Избраното от вас разширение влияе върху някои от настройките в този диалог.

Моля, подкрепете ни!