Специални настройки

Определя начина, по който работите с данните от базата.

За достъп до тази команда...

В прозорец с база от данни изберете Редактиране - База от данни - Разширени настройки


Наличието на следните контроли зависи от вида на базата от данни:

Използване на езикови ограничения на SQL92

В източника на данни се разрешават само имена, знаците от които отговарят на ограниченията за имена в SQL92. Всички останали знаци се отхвърлят. Всяко име трябва да започва с малка или главна буква или долна черта ( _ ). Останалите знаци могат да бъдат букви от ASCII, долни черти или цифри.

Добавяне псевдонима на таблицата към операторите SELECT

Предизвиква добавяне на псевдонимите на таблиците в операторите SELECT.

Ключова дума AS преди псевдоними на таблици

В някои бази от данни се използва ключовата дума „AS“ между името и псевдонима на таблица, докато в други се използва интервал. Включете тази настройка, ако желаете да се вмъква AS преди псевдонима.

Използване на синтаксис за Outer Join "{OJ }"

Използване на превключващи последователности за външни съединения. Синтаксисът им е {oj outer-join}

Пример:

select Article.* from {oj item LEFT OUTER JOIN orders ON item.no=orders.ANR}

Игнориране на привилегиите от драйвера

Указва игнориране на правата за достъп, подадени от драйвера на базата от данни.

Замяна на наименуваните параметри с "?"

Указва заместване на наименуваните параметри в източника на данни с въпросителни знаци (?).

Показване на колоните с версия (когато са налични)

Някои бази от данни следят промените във всеки запис и присвояват номер на версия на променените полета. Този номер се увеличава с 1 при всяка промяна в полето. Показва вътрешния номер на версия на записа от таблицата.

Използване името на каталога в операторите SELECT

Използва текущия източник на данни на каталога. Това е полезно, когато източникът на данни по стандарт ODBC е сървър за бази от данни. Ако ODBC източникът е драйвер за dBASE, оставете това квадратче без отметка.

Използване името на схемата в операторите SELECT

Позволява използване на името на схемата в оператори SELECT.

Създаване на индекс с клауза ASC или DESC

Създава индекс с оператори ASC или DESC.

Завършване на текстовите редове с CR+LF

Отметнете за завършване на всеки ред от текст с двойката кодове CR + LF (предпочита се в операционните системи DOS и Windows).

Игнориране типа на валутните полета

Само за връзки с Oracle през JDBC. Когато е отметната, никоя колона не се обработва като поле с валута. Върнатият от драйвера на базата от данни тип на полето се отхвърля.

Проверка за въведени данни в задължителните полета от формуляра

Когато въвеждате нов запис или променяте съществуващ запис във формуляр и оставите празно поле, чиято съответна колона в базата от данни задължително изисква стойност, ще видите съобщение за грешка.

Ако настройката не е отметната, формулярите в текущата база от данни няма да бъдат проверявани за задължителни полета.

Тази настройка е достъпна за всички видове източници на данни, които поддържат достъп за писане. Тя не е налице за електронни таблици, текст, стойности с разделител запетая и различните видове адресни бележници само за четене.

Съвместими с ODBC литерали за дата/час

Ще се използват литерали за дати и часове, съответстващи на стандарта ODBC.

Поддържа първични ключове

Позволява да се прескочи евристичната проверка на Base за определяне дали базата от данни поддържа първични ключове.

При свързване с база от данни чрез общ програмен интерфейс като ODBC, JDBC или ADO, Base в момента прилага евристика, за да определи дали базата от данни поддържа първични ключове. Никой от изброените интерфейси не предлага специализирано средство за извличане на тази информация.

Понякога евристиката се проваля. Това трипозиционно поле за отметка по подразбиране е в неопределено състояние, което означава да се прилага евристиката. Ако полето е отметнато, приема се, че има поддръжка за първични ключове. Ако е празно, приема се, че няма такава поддръжка.

Забележете, че тази настройка е само за отхвърляне на евристиката. Ако отметнете полето за база от данни, която в действителност не поддържа първични ключове, ще видите съобщения за грешки.

Съблюдаване типа на резултатния набор от драйвера на БД

Ще се използват различните възможности на драйвера на базата от данни за превъртане на резултатен набор от записи. Вижте групата от константи ResultSetType.

Сравняване на логически стойности

Изберете типа логическо сравнение, което желаете да се използва.

Редове за разпознаване типа на колоните

Изберете броя редове, за да позволите на драйвера да разпознава типа на данните.

Моля, подкрепете ни!