Копиране на таблица

Можете да копирате таблица, като я плъзнете и пуснете в областта с таблиците в прозорец на база от данни. Ще се появи диалоговият прозорец Копиране на таблица.

Име на таблица

Задава име за копието. Някои бази от данни приемат само имена с осем знака или по-къси.

Настройки

Дефиниция и данни

Създава идентично копие на таблицата в базата от данни. Копират се дефиницията на таблицата и всички данни. Дефиницията на таблицата включва структурата ѝ и форматите на полетата с данни, включително специалните им свойства. Данните се вземат от съдържанието на полетата.

Дефиниция

Копира само дефиницията на таблицата, без съответните данни.

Като виртуална таблица

Ако базата от данни поддържа виртуални таблици и изберете тази възможност, в контейнера на таблици ще бъде създадена заявка като таблица. Това ви позволява да преглеждате резултата на заявката като обикновен табличен изглед. Таблицата ще бъде филтрирана в изгледа с оператор „Select“ на SQL.

Добавяне на данни

Добавя данните от копираната таблица към съществуваща таблица.

За да могат да се копират данните, дефинициите на таблиците трябва да бъдат напълно еднакви. Ако поле от таблицата цел има различен формат от това в таблицата източник, копирането е невъзможно.

Задайте съответствието между полетата с данни в диалоговия прозорец Копиране на таблица, на страницата Прилагане на колони.

Ако данните не могат да бъдат добавени, в диалоговия прозорец Информация за колони ще видите полетата, чиито данни не могат да се копират. Ако потвърдите този диалог с OK, ще се добавят само данните, които не са в този списък.

note

Ако по време на добавянето на данните полетата на таблицата цел са по-къси от тези в таблицата източник, съдържанието на полетата от източника ще бъде автоматично скъсено, за да се побере.


Създаване на първичен ключ

Автоматично създава поле – първичен ключ и го попълва със стойности. Препоръчва се винаги да използвате това поле, тъй като за редактиране на таблица е задължително тя да има първичен ключ.

Име

Задава име за генерирания първичен ключ. Това име не е задължително.

Следваща страница

Моля, подкрепете ни!