Заявки

Заявката представлява специален изглед към таблица. Чрез заявка могат да се извлекат избрани записи или избрани полета от записите, както и да се сортират получените записи. Заявката може да се отнася за една таблица или за няколко, ако те са свързани чрез общи полета.

За достъп до тази команда...

В прозорец с база от данни щракнете върху иконата Заявки.


Използвайте заявки, когато е необходимо да намерите записи от таблици с данни според определени критерии. Всички заявки, създадени за дадена база от данни, са изброени в елемента Заявки. Поради това този елемент се нарича още „контейнер на заявките“.

Отпечатване на заявки

За да отпечатате заявка или таблица:

  1. Отворете текстов документ (или електронна таблица, ако предпочитате специфичните функции за печатане на такъв вид документ).

  2. Отворете файла с базата от данни и щракнете върху иконата „Таблица“, ако желаете да отпечатате таблица, или иконата „Заявка“, ако искате да отпечатате заявка.

  3. Плъзнете името на таблицата или заявката в отворения текстов документ или електронна таблица. Ще се отвори диалоговият прозорец Вмъкване на колони от БД.

  4. Изберете кои колони, т.е. полета с данни, желаете да вмъкнете. Можете също да натиснете бутона Автоформат и да изберете съответен вид форматиране. Затворете диалоговия прозорец.

    Заявката или таблицата ще бъде вмъкната в документа.

  5. Отпечатайте документа, като изберете Файл - Печат.

tip

Също така можете да отворите изгледа с източниците на данни (Ctrl+Shift+F4), да изберете цялата таблица в базата от данни (щракнете върху горния ляв ъгъл на таблицата) и да плъзнете селекцията в текстов документ или електронна таблица.


Сортиране и филтриране на данни

Позволява ви да сортирате и филтрирате данните в таблица от заявка.

Проектиране на заявка

В режима Проектиране на заявка можете да създадете и редактирате заявка или виртуална таблица.

Лента Проектиране на заявка

Когато създавате или редактирате заявка на SQL, ползвайте иконите от лентата Проектиране на заявка, за да управлявате изобразяването на данните.

Заявка през няколко таблици

Резултатът от заявка може да съдържа данни от няколко таблици, ако последните са свързани помежду си чрез подходящи полета.

Формулиране на критерии в заявка

Вижте кои операции и команди могат да се използват за формулиране на филтриращите условия в заявка.

Изпълняване на функции

Възможно е да се извършват изчисления с данните от таблица и резултатите да се съхранят като резултат от заявка.

Моля, подкрепете ни!