Точкови (XY) диаграми

На първата страница от помощника за диаграма можете да изберете нейния вид.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Диаграма...

Icon

Вмъкване на диаграма


XY (точкова)

В основния си вид точковата диаграма е базирана върху една серия от данни, съдържаща име, списък от стойности на x и списък от стойности на y. Всяка двойка стойности (x|y) се показва като точка в правоъгълна координатна система. Името на серията от данни е свързано със стойностите на y и се показва в легендата.

Точковите диаграми са подходящи за следните примерни задачи:

  1. мащабиране на оста x

  2. генериране на параметрична крива, например спирала

  3. чертане на графиката на функция

  4. изследване на статистическата връзка между количествени величини

Точковата диаграма може да съдържа няколко серии от данни.

Варианти на точкови (XY) диаграми

Можете да изберете вариант на точкова диаграма на първата страница от помощника за диаграма или с командата Форматиране - Тип на диаграма в режим на редактиране на диаграма.

Диаграмата се създава с подразбираните настройки. След като бъде създадена можете да редактирате свойствата й, за да промените външния й вид. Видът на линиите и иконите могат да бъдат променяни в раздела Линия от диалоговия прозорец за свойства на серия от данни.

Щракнете двукратно върху точка от графиката, за да отворите диалоговия прозорец Серия от данни. В него можете да променяте много свойства на серията от данни.

За двуизмерни диаграми можете да изберете Вмъкване - Отсечки на грешката по Y, за да разрешите показването на отсечки на грешката.

Можете да разрешите показването на линии на тренда и на средната стойност чрез командите от менюто Вмъкване.

Само точки

Всяка точка от графиката се обозначава с икона. LibreOffice използва икони по подразбиране с различна форма и цвят за всяка серия от данни. Подразбираните цветове се задават в - Диаграми - Подразбирани цветове.

Само линии

При този вариант отделните точки от графиката са свързани с прави отсечки. Самите точки не са обозначени с икони.

Редът на изобразяване е същият като реда в серията от данни. Отметнете Сортиране по стойностите на X, ако желаете линиите да се начертаят по реда на стойностите на x. Това сортиране важи само за диаграмата, не и за данните в таблицата.

Точки и линии

При този вариант се показват едновременно точки и линии.

Триизмерни линии

Линиите изглеждат като огънати ленти. Стойностите не се обозначават с икони. Изберете Триизмерен изглед в създадената диаграма, за да зададете свойствата на осветлението и гледната точка.

Гладки линии

Изберете Гладка от падащия списък Вид на линията, за да използвате криви линии вместо прави отсечки.

Щракнете върху Свойства, за да зададете настройките за кривите.

В режима Кубичен сплайн стойностите се интерполират с полином от трета степен. Преходите между частите на графиката са гладки, с непрекъснат наклон и кривина.

Настройката Разделителна способност определя колко отсечки се изчислявата, за да се изобрази сегмент от полиномиалната крива между две точки от графиката. Ако щракнете върху точка от графиката, ще видите междинните точки.

В режима B-сплайн се използва параметрична интерполация с B-сплайн крива. Тези криви се изграждат от полиномиални сегменти. Настройката Степен на полиномите задава степента на съответните полиноми.

Стъпаловидни линии

Изберете Стъпаловидна от падащия списък Вид на линията, за да използвате стъпаловидни начупени линии вместо прави отсечки.

Щракнете върху Свойства, за да зададете настройките за кривите.

Има 4 различни вида стъпаловидни линии:

Моля, подкрепете ни!