Линейни диаграми

На първата страница от помощника за диаграма можете да изберете нейния вид.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Диаграма...

Icon

Вмъкване на диаграма


Линейна

Линейните диаграми показват стойности по оста y и категории по оста x. Стойностите на y във всяка серия от данни са съединени с линия.

Само точки – при този подвид се чертаят само точки.

Точки и линии – при този подвид се показват точки, като точките в една и съща серия от данни са свързани с линия.

Само линии – при този подвид се показват само линии.

Триизмерни линии – при този подтип точките в рамките на една серия от данни са свързани с екструдирана линия.

Отметнете Наслагване на сериите, за да натрупате стойностите на y една върху друга. Те вече няма да показват абсолютни стойности, с изключение на първата колона, която е изобразена с най-долната линия. Ако изберете В проценти, стойностите на y се мащабират като проценти от общата сума за категорията.

Изберете Вид на линията от падащия списък, за да укажете начина на свързване на точките. Можете да изберете Прави линии, Гладки линии за криви през точките или Стъпаловидни за линии, които образуват стъпало от точка до точка. Щракнете върху Свойства, за да промените свойствата на гладките или стъпаловидните линии.

Моля, подкрепете ни!