Площни диаграми

На първата страница от помощника за диаграма можете да изберете нейния вид.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Диаграма...

Icon

Вмъкване на диаграма


Площна

Площната диаграма показва стойностите по оста y. По оста x се показват категории. Стойностите за y във всяка серия от данни са свързани с линия. Площта между всеки две линии е запълнена с цвят. Предназначението на площната диаграма е да онагледи разликата между всеки две категории.

Обикновена – при този подвид се показват абсолютни стойности по y. Първо се начертава площта на последната колона от областта с данни, след това – на предпоследната и т.н., докато накрая се изобрази първата колона с данни. По този начин ако стойностите в първата колона са по-високи от останалите, последната начертана област ще закрие другите.

С наслагване – при този подвид стойностите се натрупват една върху друга. Така е сигурно, че всички стойности ще са видими и областите няма да се припокриват взаимно. Стойностите на y обаче вече не са абсолютни, с изключение на тези от последната колона, които са в най-долната област.

В проценти – при този подвид стойностите се наслагват една върху друга и се мащабират като процент от сумата за категорията.

Моля, подкрепете ни!