Позициониране

Управлява разположението на осите.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Ос - Ос X - Позиция (Диаграми)


Линия на оста

Изберете къде да бъде пресечена другата ос: в началото, в края, при зададена стойност или при категория.

Позиция на оста

На деленията

Указва, че оста е разположена на първото/последното деление. Така графичното представяне на данните започва/завършва на оста на стойностите.

Между деленията

Указва, че оста е разположена между деленията. Така графичното представяне на данните започва/завършва на разстояние от оста на стойностите.

Надписи

Поставяне на надписи

Изберете къде да бъдат поставени надписите: до оста, до оста (от другата страна), отвън при началото или отвън при края.

Деления

Главни:

Определя от коя страна на оста ще се показват деленията. Възможно е да се комбинират и двете, тогава ще се покажат деления и от двете страни.

Отвътре

Указва, че деленията ще се показват от външната страна на оста.

Отвън

Указва, че деленията ще се показват от вътрешната страна на оста.

Второстепенни:

Тази област служи за настройване на деленията между главните деления на оста. Възможно е да се комбинират и двете полета. Тогава ще се покажат деления и от двете страни на оста.

Отвътре

Указва, че второстепенните деления ще се показват от външната страна на оста.

Отвън

Указва, че второстепенните деления ще се показват от вътрешната страна на оста.

Поставяне на деления

Изберете къде да бъдат разположени деленията: при надписите, по оста или и двете.

Моля, подкрепете ни!