Настройки

Използвайте този диалогов прозорец, за да зададете някои настройки, достъпни за определени видове диаграми. Съдържанието на прозореца Настройки се мени според вида на диаграмата.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Форматиране - Форматиране на селекцията - Серия от данни - Настройки(Диаграми)


Подравняване на серии от данни към:

В тази област можете да избирате между два режима на мащабиране на оста Y. Осите могат да бъдат мащабирани само поотделно.

Основна ос Y

Тази настройка е активна по подразбиране. Всички серии от данни се подравняват по основната ос Y.

Вторична ос Y

Променя мащаба на оста Y. Тази ос е видима само когато й е приписана серия от данни и е вмъкната в диаграмата.

Настройки

В тази област се определят настройките за диаграми от тип колони или ленти. При промяна се променят всички серии от данни в диаграмата, а не само избраната.

Разредка

Определя разстоянието между колоните в проценти. Максималното разстояние е 600%.

Препокриване

Определя с колко да се застъпват колоните на различните серии от данни. Можете да изберете от -100 до +100%.

Съединителни линии

Отбелязването на това поле свързва с линии нивата в диаграмите тип колони „с наслагване“ или „в проценти“.

Показване на лентите една до друга

Ако в лентова диаграма се виждат две оси и някои серии от данни са прикрепени към първата ос, а други – към втората, двете серии ще се показват независимо, застъпени една с друга.

В резултат на това лентите, прикрепени към първата ос y, ще бъдат частично или изцяло закрити от лентите, прикрепени към втората ос y. За да избегнете това, включете показването на лентите една до друга. Лентите от различни серии от данни се показват все едно, че са прикрепени само към една ос.

По посока на часовниковата стрелка

Налице само за кръгови и пръстеновидни диаграми. Подразбираната посока, в която се подреждат секторите на кръгова диаграма, е обратна на часовниковата стрелка. Отметнете По посока на часовниковата стрелка, ако желаете секторите да се чертаят в обратната посока.

Начален ъгъл

Плъзнете точката по окръжността или щракнете върху позиция върху окръжността, за да зададете началния ъгъл на кръгова или пръстеновидна диаграма. Първият сектор ще бъде начертан от зададения начален ъгъл. Стойност 90° означава, че първият сектор ще започне от посока „12 ч.“. Стойност 0° означава посока „3 ч.“.

Икона Бележка

В триизмерните кръгови и пръстеновидни диаграми, създадени с по-стари версии на софтуера, началният ъгъл е 0° вместо 90°. За двуизмерните диаграми, както стари, така и нови, подразбираният начален ъгъл е 90°.


Икона Бележка

Когато променяте началния ъгъл или посоката, само новите версии на софтуера ще показват променените стойности. Старите версии показват един и същ документ с подразбираните стойности: посока, обратна на часовниковата стрелка, и начален ъгъл 90° (двумерни кръгови диаграми) или 0° (триизмерни кръгови диаграми).


Градуси

Въведете началния ъгъл между 0 и 359°. Можете да зададете желаната стойност и чрез бутоните със стрелки.

Отбелязване на липсващи стойности

В серия от данни, показана в диаграма, може да липсват стойности. Можете да избирате измежду различни възможности за изобразяване на липсващите стойности. Тези настройки са достъпни само за някои видове диаграми.

Като празнини

За липсващите стойности няма да се показват данни. Това е подразбираната настройка за колонни, лентови, линейни и радиални диаграми.

Като нули

При липсващи стойности стойността на y ще се показва като нула. Това е подразбираната настройка за площни диаграми.

С продължаване на линията

При липсващи стойности ще се показва интерполирана стойност от съседните стойности. Това е подразбиранта настойка за точкови (XY) диаграми.

Стойности от скритите клетки

Отметнете, за да се показват стойностите от скритите в момента клетки в областта – източник.

Скриване на елемента от легендата

За избраната серия или данна да не се показва елемент в легендата.

Моля, подкрепете ни!