Трендови линии

Регресионните криви, наричани още линии на тренда или тенденцията, могат да се включват във всички видове двуизмерни диаграми освен кръговите и борсовите.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Линии на тренда (диаграми)


Икона Бележка

Ако вмъкнете регресионна крива в диаграма с категории, например от тип Линейна или Колонна, за стойности на x при изчисляване на регресионната крива ще се използват стойностите 1, 2, 3, . В подобни случаи може да е по-подходяща точкова (XY) диаграма.


  1. За да вмъкнете трендова линия за серия от данни, първо щракнете двукратно върху диаграмата, за да преминете в режим на редактиране, и в диаграмата изберете серията от данни, за която да бъде създадена линия на тренда.

  2. Изберете Вмъкване - Трендова линия или щракнете с десния бутон, за да отворите контекстното меню, и изберете Вмъкване на трендова линия.

  3. Линиите за средна стойност са специални трендови линии, които показват средната стойност. За да вмъкнете такива линии за серии от данни, използвайте командата Вмъкване - Линии на средната стойност.

  4. За да изтриете линия на тренда или на средната стойност, щракнете върху нея, след което натиснете клавиша Del.

note

Командата от менюто Вмъкване - Трендова линия е налична само когато диаграмата е в режим на редактиране. Тя ще се показва в сиво, ако диаграмата е в режим на редактиране, но не е избрана серия от данни.


Регресионната крива е със същия цвят като съответната серия от данни. За да промените свойствата на линията, изберете я после изберете Форматиране - Форматиране на селекцията - Линия.

note

Линиите на тренда автоматично се показват в легендата. Можете да задавате имена за тях в настройките им.


Уравнение и коефициент на детерминация на трендова линия

В режим на редактиране на диаграма LibreOffice ви предоставя уравнението на регресионната крива и коефициента на детерминация R2 дори ако те не са показани. Щракнете върху регресионната крива, за да видите информацията в лентата на състоянието.

За да покажете уравнението на регресионната крива, изберете я, извикайте контекстното меню с десния бутон на мишката и изберете Вмъкване уравнение на трендова линия.

За да промените формàта на стойностите (по-малко значещи цифри или експоненциален запис), изберете уравнението в диаграмата, отворете контекстното меню с десния бутон на мишката и изберете Форматиране на трендова линия - Числа.

По подразбиране в уравнението се използва x като променлива за абсцисата и f(x) за ординатата. За да промените тези имена, изберете трендовата линия, изберете Форматиране - Форматиране на селекцията - Тип и въведете имена в полетата Име на променливата за X и Име на променливата за Y.

За да се покаже коефициентът на детерминация R2, изберете уравнението в диаграмата, отворете контекстното меню с десния бутон на мишката и изберете Вмъкване на R2.

Икона Бележка

Ако свободният член е фиксиран, коефициентът на детерминация R2 не се изчислява по същия начин. Стойностите на R2 с и без фиксиране на свободния член не могат да се сравняват.


Видове регресионни криви

Поддържат се следните видове регресия:

Ограничения

В изчисляването на регресионна крива се включват само данни, отговарящи на долните изисквания:

Необходимо е да преобразувате данните си по съответния начин. Най-добре е да копирате оригиналните данни и да преобразувате копието.

Изчисляване на параметрите с Calc

Можете да изчислявате параметрите и чрез функции на Calc, както следва.

Уравнение на линейна регресия

Линейната регресия следва уравнението y=m*x+b.

m = SLOPE(Данни_Y;Данни_X)

b = INTERCEPT(Данни_Y ;Данни_X)

Изчислете коефициента на детерминация с

r2 = RSQ(Данни_Y;Данни_X)

Освен m, b и r2, функцията за масиви LINEST предлага допълнителна статистическа информация за регресионен анализ.

Уравнение на логаритмична регресия

Логаритмичната регресия следва уравнението y=a*ln(x)+b.

a = SLOPE(Данни_Y;LN(Данни_X))

b = INTERCEPT(Данни_Y ;LN(Данни_X))

r2 = RSQ(Данни_Y;LN(Данни_X))

Уравнение на експоненциална регресия

За експоненциални регресионни криви се извършва преобразувание към линеен модел. Оптималната крива зависи от линейния модел и резултатите се тълкуват по съответния начин.

Експоненциалната регресия следва уравнението y=b*exp(a*x) или y=b*mx, което се преобразува съответно до ln(y)=ln(b)+a*x или ln(y)=ln(b)+ln(m)*x.

a = SLOPE(LN(Данни_Y);Данни_X)

Променливите за втория вариант се изчисляват както следва:

m = EXP(SLOPE(LN(Данни_Y);Данни_X))

b = EXP(INTERCEPT(LN(Данни_Y);Данни_X))

Изчислете коефициента на детерминация с

r2 = RSQ(LN(Данни_Y);Данни_X)

Освен m, b и r2, функцията за масиви LOGEST предлага допълнителна статистическа информация за регресионен анализ.

Уравнение на степенна регресия

За степенна регресия се извършва преобразувание към линеен модел. Степенната регресия следва уравнението y=b*xa, което се преобразува до ln(y)=ln(b)+a*ln(x).

a = SLOPE(LN(Данни_Y);LN(Данни_X))

b = EXP(INTERCEPT(LN(Данни_Y);LN(Данни_X))

r2 = RSQ(LN(Данни_Y);LN(Данни_X))

Уравнение на полиномиална регресия

За криви на полиномиална регресия се извършва трансформация към линеен модел.

Създайте таблица с колони x, x2, x3, … , xn, y до желаната степен n.

Използвайте формулата =LINEST(Данни_Y,Данни_X) с пълния диапазон от x до xn (без заглавията) като Данни_X.

Първият ред от резултата на LINEST съдържа коефициентите на регресионния полином, като коефициентът на xn е най-отляво.

Първият елемент от третия ред в резултата на LINEST е стойността на r2. Вижте описанието на функцията LINEST за подробности относно правилната й употреба и обяснение на останалите стойности от резултата.

Отсечки на грешката по X/Y

LINEST, функция

LOGEST, функция

SLOPE, функция

INTERCEPT, функция

RSQ, функция

Моля, подкрепете ни!