Отсечки на грешката по X/Y

Чрез диалоговия прозорец Отсечки на грешката по X или Y можете да показвате отсечките на грешката в двуизмерни диаграми.

Ако е избран елемент на серия от данни, тази команда работи само върху съответната серия. Ако не е избран елемент, командата работи върху всички серии от данни.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Отсечки на грешката по X или Вмъкване - Отсечки на грешката по Y (Диаграми)


Отсечката на грешката представлява вертикална отсечка от (x/y – отрицателната стойност на грешката) до (x/y + положителната стойност на грешката), където x или y е стойността на точката от графиката. Когато е избрано „стандартно отклонение“, x или y е средната стойност на серията от данни. Отрицателната и положителната стойност на грешката се изчисляват от избраната функция или се задават ръчно.

Икона Бележка

Командата Вмъкване - Отсечки на грешката по X/Y е достъпна само за двуизмерни диаграми.


Категория на грешката

В областта Категория на грешката можете да изберете различни начини за показване на избраната категория грешка.

Няма

Не се показват отсечки на грешката.

Постоянна стойност

Показва постоянните стойности, които сте задали в областта „Параметри“.

Процент

Показва процент. Показаната стойност се отнася за съответната точка от графиката. Задайте процента в областта „Параметри“.

Функции

Изберете функция за изчисляване отсечките на грешката.

Стандартна грешка: показва се стандартната грешка.

Дисперсия: показва се дисперсията, изчислена според броя и стойностите на точките от графиката.

Стандартно отклонение: показва се стандартното отклонение (корен квадратен от дисперсията). За разлика от другите функции, отсечките са центрирани около средната стойност.

Допустима грешка: показва се най-голямата допустима грешка в проценти според най-голямата стойност в групата от данни. Задайте процента в областта Параметри.

Област от клетки

Щракнете върху Област от клетки и задайте диапазон от клетки, от които да се вземат положителните и отрицателните стойности за отсечките на грешката.

От таблица с данни

За диаграма с нейни собствени данни стойностите за отсечките на грешката могат да се въведат в таблицата с данни на диаграмата. Диалоговият прозорец Таблица с данни показва допълнителни колони, наречени Положителни отсечки на грешката и Отрицателни отсечки на грешката.

Еднаква стойност за двете

Отметнете, ако желаете положителните стойности за грешката да се използват и като отрицателни. Ще можете да променяте само стойността на полето „Положителна (+)“. Тази стойност ще се копира автоматично в полето „Отрицателна“.

Индикатор на грешката

Задава индикатора на грешката.

Положителна и отрицателна

Показват се отсечки за положителната и отрицателната грешка.

Положителна

Показват се отсечки само за положителната грешка.

Отрицателна

Показват се отсечки само за положителната грешка.

Моля, подкрепете ни!