Лист

Това меню съдържа команди за променяне и управление на лист и елементите му.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Лист.


Вмъкване на клетки

Отваря диалога Вмъкване на клетки, чрез който можете да вмъквате нови клетки според зададени от вас настройки.

Вмъкване на редове

Служи за вмъкване на редове над или под активната клетка. Вмъкват се толкова нови редове, колкото са избрани в момента. Ако няма избрани, се вмъква един ред. Съществуващите редове се изместват надолу.

Вмъкване на колони

Служи за вмъкване на колони вляво или вдясно от активната клетка. Вмъкват се толкова нови колони, колкото са избрани в момента. Ако няма избрани, се вмъква една колона. Съществуващите колони се изместват надясно.

Вмъкване разделител на страници

Тази команда служи за вмъкване на ръчни разделители на редове или колони, така че данните ви да се отпечатат правилно. Можете да вмъкнете хоризонтален разделител на страници над активната клетка или вертикален разделител вдясно от нея.

Изтриване на клетки

Напълно изтрива избраните клетки, колони или редове. Освободеното място се запълва с клетките под или вдясно от избраните. Забележете, че избраната настройка за изтриване се запазва и се предлага отново при следващото отваряне на диалоговия прозорец.

Изтрива избраните редове.

Изтрива избраните колони.

Изтриване разделител на страници

Изберете типа на разделителя на страници, който искате да изтриете.

Вмъкване на лист

Определя настройките за вмъкване на нов лист. Можете да създадете нов лист или да вмъкнете съществуващ лист от файл.

Вмъкване на лист в края

Добавя нов лист в края на документ електронна таблица.

Вмъкване на лист от файл

Вмъква лист от друг файл с електронна таблица.

Външни връзки

Вмъква данни от файл на HTML, Calc, CSV или Excel в текущия лист като връзка. Данните трябва да се намират в наименувана област.

Изтриване на лист

Изтрива текущия лист или избраните листове.

Изчистване на клетки

Задава съдържанието, което да бъде изтрито от активната клетка или от избрана област от клетки. Ако са избрани няколко листа, командата важи за всички тях.

Циклична смяна на типа на обръщенията към клетки

Превключва циклично между абсолютно и относително адресиране на обръщение към клетка във формулата.

Запълване на клетки

Автоматично попълва съдържание в клетки.

Наименувани диапазони и изрази

Позволява ви да наименувате различни части на електронната таблица. По този начин можете лесно да се ориентирате в електронните таблици и да намирате точно определена информация.

Наименувани диапазони и изрази

Позволява ви да наименувате различни части на електронната таблица. По този начин можете лесно да се ориентирате в електронните таблици и да намирате точно определена информация.

Меню за коментари в лист

Отваря подменю с команди за коментари.

Преименуване на лист

Тази команда отваря диалогов прозорец, в който можете да зададете различно име на текущия лист.

Скриване на лист

Скрива листа.

Показване на лист

Показва листове, които преди това са били скрити с командата Скриване на листове.

Меню „Навигация“

Отваря подменю за навигация между листовете.

Цвят на раздела на лист

Отваря прозорец за избор на цвят, с който можете да присвоите цвят на етикета на раздел на листа.

Събития за лист

Събития за листове, специфични за LibreOffice Calc. Можете да присвоите макрос на всяко от събитията за листа.

Моля, подкрепете ни!