Данни

Командите от менюто Данни служат за редактиране на данните в текущия лист. Можете да дефинирате области, да сортирате и филтрирате данните, да изчислявате резултати, да групирате данни и да създавате обобщаващи таблици.

Сортиране

Сортира избраните редове според зададени от вас условия. LibreOffice автоматично разпознава и избира диапазоните за база от данни.

Възходящо сортиране

Текстовите полета се сортират азбучно, а числовите – възходящо.

Низходящо сортиране

Текстовите полета се сортират по обратен азбучен ред, а числовите – низходящо (9-0).

Автофилтър

Автоматично филтрира избраната област от клетки и създава един ред със списъчни полета, в които можете да посочвате кои елементи желаете да се виждат.

Още филтри

Показва команди за филтриране на данни.

Дефиниране на диапазон

Дефинира диапазон за база от данни въз основа на избраните клетки в листа.

Избор на диапазон

Служи за избиране на диапазон за база от данни, зададен чрез Данни - Дефиниране на диапазон.

Опресняване на област

Обновява диапазон с данни, който е била вмъкнат от външна база от данни. Данните в листа се обновяват, така че да съответстват на тези във външната база от данни.

Обобщаваща таблица

Обобщаващите таблици позволяват обобщаване на големи количества данни. Можете да ги пренареждате, за да видите различни обобщения на данните.

Изчисляване

Команди за изчисляване на клетки с формули.

Валидност

Определя какви данни са валидни за избрана клетка или област от клетки.

Междинни суми

Изчислява междинни суми за избрани от вас колони. LibreOffice използва функцията SUM, за да изчисли автоматично междинни суми и крайна сума на стойностите в дадена област, съдържаща заглавия. Можете да използвате и други функции за изчислението. LibreOffice автоматично разпознава предварително дефинираните области с данни, когато поставите курсора в такава.

Формуляр

Формулярът за въвеждане на данни е средство за улесняване въвеждането на данни в електронни таблици. С него можете да въвеждате, редактирате и изтривате записи (т.е. редове) с данни, без да е необходимо хоризонтално превъртане, когато таблицата има многобройни или много широки колони.

Потоци

Създаване на потоци от данни на живо за електронни таблици.

Източник на XML

Импортиране на данни във формат XML в електронна таблица.

Успоредни операции

Прилага една и съща формула върху различни клетки, но с различни стойности на параметрите.

Текст към колони

Отваря диалоговия прозорец „Текст към колони“, в който можете да въведете настройки за разгръщане на съдържанието на избраните клетки в по няколко клетки.

Консолидиране

Комбинира данни от една или няколко независими области от клетки и изчислява нова област чрез зададената от вас функция.

Групиране и план

Можете да създадете план на данните и да групирате редовете и колоните, така че да можете да свивате и разгъвате групите чрез щракване.

Статистика

С командите за статистики на данни в Calc можете да извършвате сложен анализ на данни.

Моля, подкрепете ни!