Данни

Командите от менюто Данни служат за редактиране на данните в текущия лист. Можете да дефинирате области, да сортирате и филтрирате данните, да изчислявате резултати, да групирате данни и да създавате обобщаващи таблици.

Дефиниране на диапазон

Дефинира диапазон за база от данни въз основа на избраните клетки в листа.

Избор на диапазон

Служи за избиране на диапазон за база от данни, зададен чрез Данни - Дефиниране на диапазон.

Сортиране

Сортира избраните редове според зададени от вас условия.

Филтър

Показва команди за филтриране на данни.

Междинни суми

Изчислява междинни суми за избрани от вас колони.

Валидност

Определя какви данни са валидни за избрана клетка или област от клетки.

Успоредни операции

Прилага една и съща формула върху различни клетки, но с различни стойности на параметрите.

Текст към колони

Отваря диалоговия прозорец „Текст към колони“, в който можете да въведете настройки за разгръщане на съдържанието на избраните клетки в по няколко клетки.

Консолидиране

Комбинира данни от една или няколко независими области от клетки и изчислява нова област чрез зададената от вас функция.

Групиране и план

Можете да създадете план на данните и да групирате редовете и колоните, така че да можете да свивате и разгъвате групите чрез щракване.

Обобщаваща таблица

Обобщаващите таблици позволяват обобщаване на големи количества данни. Можете да ги пренареждате, за да видите различни обобщения на данните.

Опресняване на област

Обновява област с данни, която е била вмъкната от външна база от данни. Данните в листа се обновяват, така че да съответстват на тези във външната база от данни.

Моля, подкрепете ни!