Форматиране

Менюто Форматиране съдържа команди за форматиране на избраните клетки, обекти и съдържанието на клетките в документа.

Текст

Отваря подменю с команди за форматиране на текст.

Подравняване на текст

Служи за задаване на настройките за подравняване на текущия текстов абзац в контейнера му.

Числов формат

Подразбирани числови формати.

Изчистване на прякото форматиране

Премахва прякото форматиране от селекцията.

Клетки

Позволява ви да задавате различни настройки за форматиране и да прилагате атрибути върху избраните клетки.

Ред

Служи за задаване височини на редове и за скриване и показване на избрани редове.

Колона

Служи за задаване ширини на колони и за скриване и показване на колони.

Сливане и разделяне на клетки

Отваря подменю за сливане и премахване сливането на клетки.

Знак

Променя шрифта и шрифтовия формат на избраните знаци.

Абзац

Променя формата на текущия абзац, например отстъпи и подравняване.

Стил на страница

Отваря диалогов прозорец, в който можете да определите облика на всички страници в документа.

Диапазони за печат

Служи за управление на диапазоните за печат. Само клетките в такива диапазони подлежат на отпечатване.

Условно форматиране

Използвайте Условно форматиране, за да дефинирате условия, базирани на диапазони, които определят кой стил на клетка да се приложи върху всяка клетка в даден диапазон в зависимост от съдържанието ѝ.

Стилове за автоформатиране

Използвайте тази команда, за да приложите автоформат върху избраната или да дефинирате свои собствени автоформати.

Блещукащи линии

Отваря меню за форматиране на блещукащи линии.

Изображение

Отваря подменю с команди за работа с изображения.

Диаграма - Експортиране като изображение

Експортира директно диаграмата като изображение. Изберете типа на файла с изображението в диалога „Записване“.

Текстово поле и фигура

Отваря подменю за редактиране свойствата на избраното текстово поле или фигура.

Име

Задава име на избрания обект, така че да можете бързо да го намирате в навигатора.

Алтернативен текст

Присвоява текст и алтернативен текст на избрания обект. Тези текстове са налични като алтернативни етикети в документа за използване от инструментите за достъпност. Те са налични и като етикети за изображения, когато експортирате документа.

Закотвяне

Показва настройките за закотвяне на избрания обект.

Подреждане

Променя реда на изобразяване на избрания обект или обекти.

Подравняване на обекти

Подравнява избраните обекти един спрямо друг.

Подравняване на текст

Служи за задаване на настройките за подравняване на текущия текстов абзац в контейнера му.

Огледално обръщане

Обръща огледално избрания обект по хоризонтала или вертикала.

Групиране

Групира избраните обекти, така че да могат да бъдат местени и форматирани като един обект.

Моля, подкрепете ни!