Форматиране

Менюто Форматиране съдържа команди за форматиране на избраните клетки, обекти и съдържанието на клетките в документа.

Текст

Отваря подменю с команди за форматиране на текст.

Изчистване на прякото форматиране

Премахва прякото форматиране от селекцията.

Клетки

Позволява ви да задавате различни настройки за форматиране и да прилагате атрибути върху избраните клетки.

Ред

Служи за задаване височини на редове и за скриване и показване на избрани редове.

Колона

Служи за задаване ширини на колони и за скриване и показване на колони.

Лист

Служи за задаване име на лист и за скриване и показване на избрани листове.

Сливане и разделяне на клетки

Можете да изберете диапазон от клетки и да ги обедините в една. Също така можете да вземете обединена преди това клетка и да я разделите обратно на отделни клетки.

Стил на страница

Отваря диалогов прозорец, в който можете да определите облика на всички страници в документа.

Области за печат

Служи за управление на областите за печат. Само клетките в такива области подлежат на отпечатване.

Знак

Променя шрифта и шрифтовия формат на избраните знаци.

Абзац

Променя формата на текущия абзац, например отстъпите и подравняването.

Автоформат

Използвайте тази команда, за да приложите автоматично форматиране върху избрана област от листа или да зададете ваши собствени автоматични формати.

Условно форматиране

Изберете Условно форматиране, за да зададете форматиращи стилове, които зависят от определени условия.

Закотвяне

Задава настройките за закотвяне на избрания обект.

Подравняване на обекти

Подравнява избраните обекти един спрямо друг.

Подравняване (текстови обекти)

Задайте настройките за подравняане на текущата селекция.

Подреждане

Променя реда на изобразяване на избрания обект или обекти.

Огледално обръщане

Обръща огледално избрания обект по хоризонтала или вертикала.

Групиране

Групира избраните обекти, така че да могат да бъдат местени и форматирани като един обект.

Графика

Отваря подменю за редактиране свойствата на избрания обект.

Контрола

Отваря диалогов прозорец за редактиране свойствата на избрана контрола.

Формуляр

В този диалогов прозорец можете да задавате – освен другите неща – източника на данни и събитията за целия формуляр.

Моля, подкрепете ни!