Вмъкване

Менюто Вмъкване съдържа команди за вмъкване на нови елементи в текущия лист, например изображения, текстови полета, обекти, мултимедия, имена на клетки и много други.

Изображение

Отваря диалог за избор на файл за вмъкване на изображение в текущия документ.

Диаграма

Вмъква диаграма.

Блещукащи линии

Блещукащите линии са малки диаграми, показвани вътре в клетка.

Обобщаваща таблица - Избор на източник

Отваря диалогов прозорец, в който можете да изберете източника за обобщаваща таблица и да я създадете.

Мултимедия

Подменюто предоставя източници, от които могат да бъдат вмъквани изображения, звуци и видеоклипове.

OLE обект

Вмъква вграден или свързан обект в документа, например формула, QR код или OLE обект.

Фигура

Това подменю съдържа обикновени фигури като отсечка, кръг, триъгълник и квадрат, както и фигури – символи като усмихнато лице, сърце или цвете, които могат да бъдат вмъквани в документа.

Функция

Отваря Помощника за функции, с чиято помощ можете да създавате формули интерактивно.

Наименувани диапазони и изрази

Позволява ви да наименувате различни части на електронната таблица. По този начин можете лесно да се ориентирате в електронните таблици и да намирате точно определена информация.

Текстово поле

Чертае текстово поле с хоризонтална посока на текста там, където плъзнете курсора в текущия документ. Плъзнете текстово поле до желания размер на произволно място в документа, след което въведете или поставете текста. Завъртете текстовото поле, за да получите завъртян текст.

>Коментар

Вмъква коментар около избрания текст, кадър от презентация, страница от рисунка или в текущата позиция на курсора.

Плаваща рамка

Вмъква плаваща рамка в текущия документ. Плаващите рамки се използват в документи на HTML за показване съдържанието на друг файл.

Fontwork

Отваря диалоговия прозорец Fontwork, чрез който можете да вмъкнете декоративен текст, невъзможен за постигане със стандартно шрифтово форматиране в документа.

Хипервръзка

Отваря диалог, в който можете да създавате и редактирате хипервръзки.

Специален знак

Позволява на потребителя да вмъква знаци измежду наличните в инсталираните шрифтове.

Форматиращ знак

Отваря подменю за вмъкване на специални форматиращи знаци като непрекъсваем интервал, меко тире и незадължително пренасяне.

Date

Вмъква текущата дата в клетката.

Час

Вмъква текущия час в клетката.

Поле

Отваря подменю за вмъкване на датата, името на листа или заглавието на документа в клетката.

Колонтитули

Позволява ви да задавате и форматирате колонтитули.

Контрола във формуляр

Това подменю съдържа контроли за формуляр, като текстово поле, поле за отметка, бутони за избор или списъчно поле, които могат да бъдат вмъквани в документа.

Ред за подпис

Вмъква графично поле, което представлява ред за подписване на документа.

Моля, подкрепете ни!