Вмъкване

Менюто Вмъкване съдържа команди за вмъкване на нови елементи в текущия лист, например изображения, текстови полета, обекти, мултимедия, имена на клетки и много други.

Изображение

Отваря диалог за избор на файл за вмъкване на изображение в текущия документ.

Диаграма

Вмъква диаграма, базирана на данни в диапазон от клетки или таблица или с подразбирани данни.

Блещукащи линии

Отваря диалога Свойства на блещукаща линия за дефиниране на свойства на блещукащи линии.

Обобщена таблица

Отваря диалог, в който можете да изберете източника за обобщена таблица и да я създадете.

Мултимедия

Подменюто предоставя източници, от които могат да бъдат вмъквани изображения, звуци и видеоклипове.

OLE обект

Вмъква вграден или свързан обект в документа, например формула, QR код или OLE обект.

Фигура

Това подменю съдържа обикновени фигури като отсечка, кръг, триъгълник и квадрат, както и фигури – символи като усмихнато лице, сърце или цвете, които могат да бъдат вмъквани в документа.

Функция

Отваря Помощника за функции, с чиято помощ можете да създавате формули интерактивно.

Вмъкване на име

Вмъква дефиниран наименуван диапазон от клетки в текущата позиция на курсора с диалога Поставяне на имена.

Текстово поле

Чертае текстово поле с хоризонтална посока на текста там, където плъзнете курсора в текущия документ. Плъзнете текстово поле до желания размер на произволно място в документа, след което въведете или поставете текста. Завъртете текстовото поле, за да получите завъртян текст.

Коментар

Вмъква коментар около избрания текст, кадър от презентация, страница от рисунка или в текущата позиция на курсора.

Fontwork

Отваря диалоговия прозорец Fontwork, чрез който можете да вмъкнете декоративен текст, невъзможен за постигане със стандартно шрифтово форматиране в документа.

Хипервръзка

Отваря диалог, в който можете да редактирате хипервръзки.

Специален знак

Позволява на потребителя да вмъква знаци измежду наличните в инсталираните шрифтове.

Форматиращ знак

Отваря подменю за вмъкване на специални форматиращи знаци като твърд интервал, меко тире и интервал с нулева ширина.

Дата

Вмъква текущата дата в клетката.

Час

Вмъква текущия час в клетката.

Поле

Отваря подменю за вмъкване на датата, името на листа или заглавието на документа в клетката.

Колонтитули

Служи за задаване или форматиране на колонтитул в използвания стил на страница.

Контрола във формуляр

Това подменю съдържа контроли за формуляр, като текстово поле, поле за отметка, бутони за избор или списъчно поле, които могат да бъдат вмъквани в документа.

Ред за подпис

Вмъква графично поле, което представлява ред за подписване на документа.

Моля, подкрепете ни!