Преобразуване на текст в числа

Calc преобразува текста в клетките към съответните числови стойности, ако е възможно еднозначно преобразуване. Ако не е възможно преобразуване, Calc връща грешка #VALUE!.

Преобразуват се само цели числа, включително експоненти, както и дати и часове по ISO 8601 в разширени формати с разделители. Всичко останало, например дробни числа с десетични разделители или дати по друг стандарт, не се преобразува, тъй като текстовият низ би бил зависим от локала. Водещите и завършващите интервали се пренебрегват.

Преобразуват се следните формати по ISO 8601:

Кодът за век CC не може да бъде пропускан. Вместо разделителя за дата и час T може да се използва точно един знак за интервал.

Ако е дадена дата, тя трябва да бъде валидна дата по григорианския календар. В този случай незадължителният час трябва да е в интервала от 00:00 до 23:59:59,99999…

Ако е даден само низ с час, той може да има стойност за часовете повече от 24, докато минутите и секундите са максимум по 59.

Преобразуването се извършва само за единични аргументи, например =A1+A2 или ="1E2"+1. Аргументите – области от клетки не се обработват, например SUM(A1:A2) се различава от A1+A2, ако поне една от двете клетки съдържа подлежащ на преобразуване низ.

Низовете във формули също се преобразуват, например ="1999-11-22"+42, което връща датата 42 дни след 22 ноември 1999 г. Изчисления, включващи локализирани дати като низове във формулата, връщат грешка. Например локализираният низ с дата "11/22/1999" или "22.11.1999" не може да се използва за автоматичното преобразуване.

Пример

В A1 въведете текста '1e2 (който вътрешно се преобразува до числото 100).

В A2 въведете =A1+1 (което дава правилния резултат 101).

Моля, подкрепете ни!