Команда „Успоредни операции“

Успоредни операции в колони или редове

Командата Данни - Успоредни операции е средство за планиране, с което можете да отговаряте на въпроси от типа „какво, ако…“. В електронната таблица въвеждате формула, чийто резултат зависи от стойности в други клетки. След това подготвяте област от клетки, в която въвеждате фиксирани стойности, и функцията „Успоредни операции“ ще изчисли резултатите според формулата.

В полето Формули въведете обръщение към клетката с формулата, която ще се приложи върху областта с данни. В полето Входна клетка за ред/Входна клетка за колона въведете обръщението към съответната клетка, която е част от формулата. Това може да бъде обяснено най-лесно чрез примери:

Примери

Вие произвеждате играчки, които продавате по 10 долара всяка. Направата на всяка играчка струва 2 долара, а освен това имате и 10 000 долара на година фиксирани разходи. Колко ще спечелите за година, ако продавате определен брой играчки?

област от листа за „какво, ако“

Изчисляване с една формула и една променлива

 1. За да изчислите печалбата, първо въведете някакво число за количество (продадени бройки). Нека за този пример числото е 2000. Печалбата се намира чрез формулата Печалба=Количество * (Продажна цена – Преки разходи) – Фиксирани разходи. Въведете тази формула в В5.

 2. В колоната D въведете една под друга възможните количества за годишните продажби, например от 500 до 5000 на стъпки по 500.

 3. Маркирайте областта D2:Е11, т.е. стойностите в колоната D и празните клетки до тях в колоната E.

 4. Изберете Данни - Успоредни операции.

 5. Поставете курсора в полето Формули и щракнете върху клетката В5.

 6. Поставете курсора в полето Входна клетка за колона и щракнете върху клетката B4. Това означава, че клетката B4 е променливата, която се замества със стойностите от маркираната колона.

 7. Затворете диалоговия прозорец с OK. Ще видите печалбата за различните количества в колоната Е.

Изчисляване с няколко формули едновременно

 1. Изтрийте колоната Е.

 2. Въведете следната формула в C5: = B5 / B4. Сега изчислявате годишната печалба за продадена бройка.

 3. Изберете областта D2:F11, т.е. три колони.

 4. Изберете Данни - Успоредни операции.

 5. Поставете курсора в полето Формули и изберете клетките B5 и C5.

 6. Поставете курсора в полето Входна клетка за колона и щракнете върху клетката B4.

 7. Затворете диалоговия прозорец с OK. Ще видите печалбата в колоната Е и годишната печалба за една бройка в колоната F.

Успоредни операции с редове и колони

LibreOffice ви позволява да извършвате успоредни операции едновременно за няколко реда и колони в така наречените „кръстосани таблици“. Клетката с формулата трябва да цитира както областта с данни, подредена по колони, така и тази, подредена в редове. Изберете областта, определна от двете области с данни, и отворете диалоговия прозорец за успоредни операции. Въведете обръщение към формулата в полето Формули. Полетата Входна клетка за ред и Входна клетка за колона служат за въвеждане на обръщения към съответните клетки, цитирани от формулата.

Изчисления с две променливи

Разгледайте колоните A и B от простата таблица по-горе. Сега искаме да променяме не само годишното произвеждано количество, но и продажната цена, и ни интересува печалбата във всеки от случаите.

Разширете показаната по-горе таблица. Клетките от D2 до D11 съдържат числата 500, 1000 и т.н. до 5000. В тези от E1 до H1 въведете числата 8, 10, 15 и 20.

 1. Изберете областта D1:H11.

 2. Изберете Данни - Успоредни операции.

 3. Поставете курсора в полето Формули и щракнете върху клетката В5.

 4. Поставете курсора в полето Входна клетка за ред и щракнете върху клетката B1. Това означава, че клетката B1 – продажната цена – е променливата, чиито стойности (8, 10, 15 и 20) са изписани хоризонтално.

 5. Поставете курсора в полето Входна клетка за колона и щракнете върху клетката B4. Това означава, че клетката B4 – количеството – е променливата, чиито стойности са изписани вертикално.

 6. Затворете диалоговия прозорец с OK. Ще видите печалбите, съответстващи на различните продажни цени, в областта E2:H11.

Моля, подкрепете ни!