Преместване на клетки чрез плъзгане и пускане

Когато плъзнете и пуснете селекция от клетки, редове или колони в лист на Calc, клетките (включително тези в избраните редове и колони) обикновено заменят съществуващите клетки в областта, където пускате. Това е нормалният режим на замяна.

Забележете, че за да плъзгате и пускате цели редове или колони, трябва първо да изберете редовете или колоните за преместване (или копиране), а после да започнете плъзгането от избраните клетки, не от заглавията на редове или колони (това би премахнало избора от клетките).

Ако задържите клавиша , докато отпускате бутона на мишката, ще влезете в режим на вмъкване.

  1. В режима на вмъкване съществуващите клетки там, където отпуснете бутона, ще се изместят надясно или надолу, а пуснатите клетки ще се вмъкнат в освободените места без припокриване.

  2. Обхващащият правоъгълник на преместваните клетки изглежда различно в режим на вмъкване.

    В режим на замяна виждате всичките четири канта около избраната област. В режим на вмъкване виждате само левия кант, ако целевите клетки ще се изместят наляво, или само горния, ако целевите клетки ще се изместят надолу.

    Дали областта – местоназначение ще се измести надясно или надолу зависи от разстоянието между източника и целта, когато местите в рамките на един лист, или от броя на клетките по хоризонтала и вертикала в преместваната област, когато местите между два листа.

  3. Ако местите клетки в режим на вмъкване в рамките на един ред (само по хоризонтала), след вмъкването всички клетки ще се изместят наляво, за да запълнят областта – източник.

И в двата режима можете да задържите клавиша или клавишите +Shift, докато отпускате бутона на мишката, за да вмъкнете съответно копие или връзка.

Клавиши, натиснати при отпускането бутона на мишката

Резултат

Без клавиши

Клетките се преместват и заменят съдържанието на областта – цел. Клетките – източник се изчистват.

Клавиш

Клетките се копират и заменят съдържанието на областта – цел. Клетките – източник не се променят.

Клавиши +Shift

Съдържанието на областта – цел се заменя с връзка към клетките – източник. Последните не се променят.

Клавиш

Клетките се преместват и изместват клетките от областта – цел наляво или надолу. Клетките – източник се изчистват, освен ако местите в рамките на едни и същи редове на един лист.

В този случай клетките от областта – цел се изместват надясно, а след това целият ред се премества, за да запълни областта – източник.

Клавиши

Клетките се копират и изместват клетките от областта – цел наляво или надолу. Клетките – източник не се променят.

Клавиши +Shift

Съдържанието на областта – цел се измества надясно или надолу и на старото му място се поставя връзка към клетките – източник. Последните не се променят.


Моля, подкрепете ни!