Указания за използване на LibreOffice Calc

В страницата от помощта Общи указания за LibreOffice можете да намерите указания, приложими към всички модули, например за работа с прозорци и менюта, персонализиране на LibreOffice, източниците на данни, Галерията и работа с плъзгане и пускане.

Ако желаете помощ за друг модул, превключете към него чрез комбинираното поле в областта за навигация.

Форматиране на таблици и клетки

Фиксиране на редове или колони като антетки

Подчертаване на отрицателни числа

Клетки с валутен формат

Забраняване на автоматичните промени

Форматиране на електронни таблици

Прилагане на автоматично форматиране върху избран диапазон от клетки

Избиране на теми за листове

Задаване на формати чрез формула

Прилагане на условно форматиране

Отмяна на прякото форматиране в документ

Копиране към няколко листа

Избиране на множество клетки

Сливане и разделяне на клетки

Форматиране на числа с десетична запетая

Потребителски числови формати

Форматиране на числа като текст

Преобразуване на текст в числа

Вмъкване и редактиране на коментари

Преименуване на листи

Променяне височината на редовете или ширината на колоните

Промяна на изгледа на таблицата

Използване на закръглени числа

Копиране само на видимите клетки

Копиране на атрибути с инструмента Копиране на форматирането

Вмъкване на нов ред в клетка

Завъртане на текст

Писане на многоредов текст

Горен или долен индекс в текст

Вмъкване на специални знаци

Смяна на цвета на текста

Превключване между вмъкване и замяна

Вмъкване на непрекъсваеми интервали, малки тирета и меки тирета за пренасяне

Записване на промените

Въвеждане на стойности и формули

Въвеждане на стойности

Изчисляване с формули

Показване на формули или стойности

Въвеждане на формули

Копиране на формули

Изчисляване в електронни таблици

Изчисления с дати и време

Изчисляване на времеви разлики

Въвеждане на дроби

Въвеждане на числа с водещи нули

Едновременна работа с няколко листа

Преминаване между разделите с листове

Автоматично запълване с данни на съседни клетки

Прилагане на списъци за сортиране

Прилагане на филтри

Прилагане на автофилтър

Прилагане на разширени филтри

Копиране само на видимите клетки

Въвеждане на матрични формули

Завъртане на таблици (Транспониране)

Потребителски функции

Въвеждане на обръщения

Наименуване на клетки

Разпознаване на имена като адресиране

Цитиране на клетки чрез плъзгане и пускане

Адреси и обръщения, абсолютни и относителни

Обръщения към URL

Цитиране на клетка от друг документ

Въвеждане на матрични формули

Вмъкване на външни данни в таблица (заявка от уебстраница)

Диапазони за база от данни в таблици

Дефиниране на диапазон за база от данни

Филтриране на области от клетки

Сортиране на данни

Разширени изчисления

Обобщаваща таблица

Създаване на обобщаващи таблици

Редактиране на обобщаващи таблици

Филтриране на обобщаващи таблици

Обновяване на обобщаваща таблица

Изтриване на обобщаващи таблици

Избор на области за резултата в обобщаваща таблица

Консолидиране на данни

Прилагане на функцията „Удовлетворяване на условие“

Команда „Успоредни операции“

Валидност на съдържанието на клетка

Работа със сценарии

Отпечатване и мостра за печат

Задаване на диапазони за печат в лист

Отпечатване на детайлите на лист

Определяне на броя на страниците за отпечатване

Отпечатване на листове във формат „пейзаж“

Отпечатване на редове или колони на всяка страница

Задаване на графики или цветове във фона на страници (воден знак)

Импортиране и експортиране на документи

Отваряне и записване на текстови файлове във формат CSV

Импортиране и експортиране на CSV текстови файлове с формули

Импортиране и експортиране на файлове на dBASE

Записване и отваряне на листове във формат HTML

Изпращане на документи по е-поща

Отваряне на документи, записани в други формати

Записване на документи в други формати

Разни

Клавишни комбинации (достъпност в LibreOffice Calc)

Поставяне на съдържание в специални формати

Смяна на работната директория

Защита на клетки от промяна

Отмяна на защитата на клетки

Фиксиране на редове или колони като антетки

Вмъкване и редактиране на коментари

Завъртане на таблици (Транспониране)

Потребителски функции

Вмъкване на външни данни в таблица (заявка от уебстраница)

Години от вида 19xx/20xx

Вмъкване, редактиране и записване на изображения

Прилагане на стилове за линии чрез лентата с инструменти

Задаване на стилове за краища

Задаване на стилове за линии

Записване на макрос

Моля, подкрепете ни!