Прилагане на условно форматиране

Диалоговият прозорец на командата Форматиране - Условно - Условие ви позволява да зададете условия за клетка, които трябва да бъдат изпълнени, за да придобият клетките определен формат.

Икона Внимание

За да се прилага условно форматиране, трябва да е включено автоматичното изчисляване. Изберете Данни - Изчисляване - Автоизчисляване (до командата се вижда отметка, когато автоизчисляването е включено).


С условно форматиране можете, например, да подчертаете сумите, които надвишават средната стойност на всички суми. Ако се промени сумата съответно ще се промени и форматирането, без да се налага да прилагате ръчно друг стил.

За да зададете условията

 1. Изберете клетките, върху които искате да приложите условен стил.

 2. Изберете Форматиране - Условно - Условие.

 3. Въведете условие или условия в диалоговия прозорец. Той е описан подробно в Помощ за LibreOffice, а по-долу следва пример:

Пример за условно форматиране: осветяване на стойности под/над средната стойност

Стъпка 1: генериране на числови стойности

Да предположим, че искате да откроите по определен начин определени стойности от вашата таблица. Например, в таблица с обороти искате всички стойности над средната да са в зелено, а всички стойности под средната – в червено. Това е възможно с условно форматиране.

 1. Най-напред създайте таблица, в която се срещат няколко различни стойности. За проба можете да създадете таблици със случайни числа:

  В една от клетките въведете формулата =RAND() и ще получите случайно число между 0 и 1. Ако искате цели числа между 0 и 50, въведете формулата =INT(RAND()*50).

 2. Копирайте формулата, за да създадете ред от случайни числа. Щракнете върху долния десен ъгъл на избраната клетка и плъзнете надясно, докато бъде избран желаният диапазон.

 3. По начина, описан по-горе, плъзнете надолу ъгъла най-дясната клетка от областта, за да създадете още редове със случайни числа.

Стъпка 2: дефиниране на стилове за клетки

Следващата стъпка е да приложите даден стил за клетка върху всички клетки, представящи обороти над средния, и друг стил – върху тези, чиято стойност е по-малка от средната. Преди да продължите, се уверете, че прозорецът „Стилове“ е видим.

 1. Щракнете в празна клетка и изберете Форматиране на клетки от контекстното меню.

 2. В диалога Форматиране на клетки, в раздела Фон щракнете върху бутона Цвят и изберете цвят за фона. Щракнете върху OK.

 3. В раздела „Стилове“ от страничната лента щракнете върху иконата Нов стил от избраното. Въведете име на новия стил. За този пример, наименувайте стила „Над средното“.

 4. За да дефинирате втори стил, щракнете отново върху празна клетка и действайте както е описано по-горе. Използвайте различен цвят за фон на клетка и присвоете име (за този пример – „Под средното“).

Стъпка 3: изчисляване на средна стойност

В нашия частен пример изчисляваме средната стойност на случайни числа. Резултатът се поставя в клетка:

 1. Поставете курсора в празна клетка, например J14, и изберете Вмъкване - Функция.

 2. Изберете функцията AVERAGE. Изберете с мишката всичките случайни числа. Ако не виждате цялата област, защото помощникът за функции я закрива, можете временно да свиете диалога с иконата Свиване.

 3. Затворете помощника за функции с OK.

Стъпка 4: прилагане на стилове за клетки

Сега можете да приложите условното форматиране към листа:

 1. Изберете всички клетки със случайни числа.

 2. Изберете командата Форматиране - Условно - Условие, за да отворите съответния диалог.

 3. Дефинирайте условието както следва: ако стойността на клетката е по-малка от J14, стилът на клетката да е „Под средното“, а ако стойността на клетката е по-голяма или равна на J14, стилът на клетката да е „Над средното“.

Стъпка 5: копиране стила на клетките

За да приложите условното форматиране към други клетки по-късно:

 1. Щракнете върху една от клетките с приложено условно форматиране.

 2. Копирайте клетката в клипборда.

 3. Изберете клетките, които искате да получат същото форматиране.

 4. Натиснете Редактиране - Специално поставяне - Специално поставяне. Появява се диалогът Специално поставяне.

 5. В областта Поставяне отметнете само полето Формати. Всички останали полета трябва да са празни. Натиснете OK. Можете също да щракнете върху бутона Само формати.

Моля, подкрепете ни!