Клавишни комбинации за електронни таблици

Икона Бележка

Някои от клавишните комбинации може да са вече заети от работния плот. Тези комбинации не са достъпни за LibreOffice. Опитайте да зададете други клавиши или за LibreOffice, в Инструменти - Персонализиране - Клавиатура, или за работния плот на системата.


За да запълните област от клетки с формулата, въведена във входния ред, натиснете +Enter.

За да създадете матрица, в която всички клетки съдържат същата информация като въведената във входния ред, натиснете Shift++Enter. Не можете да редактирате компонентите на матрицата.

За да изберете няколко клетки в различни части на листа, задръжте и изберете с плъзгане всяка от областите.

За да изберете няколко листа от документ, задръжте и щракнете върху етикетите с имена в долния край на работната площ. За да изберете само един лист от селекция, задръжте Shift и щракнете върху съответния етикет с име.

За да вмъкнете ръчно нов ред в клетка, щракнете в нея и натиснете +Enter.

За да изтриете съдържанието на избраните клетки, натиснете Backspace. Ще се отвори диалоговият прозорец Изтриване на съдържание, в който можете да изберете кой вид съдържание да се изтрие. За да изчистите клетките без диалог, натиснете клавиша Delete.

Навигация в електронни таблици

Клавиши

Действие

+Home

Премества курсора до първата клетка в листа (A1).

+End

Премества курсора до последната клетка в листа, която съдържа данни.

Home

Премества курсора до първата клетка на текущия ред.

End

Премества курсора до последната колона, която съдържа данни в който и да е ред.

Shift+Home

Избира клетките от текущата клетка до първата клетка на текущия ред.

Shift+End

Избира клетките от текущата клетка до последната колона, която съдържа данни в който и да е ред.

Shift+Page Up

Избира клетките от текущата клетка до една страница нагоре в текущата колона или разширява текущата селекция с една страница нагоре.

Shift+Page Down

Избира клетките от текущата клетка до една страница надолу в текущата колона или разширява текущата селекция с една страница надолу.

Shift+интервал

Избира текущия ред или разширява съществуващата селекция до всички съответни редове.

+интервал

Избира текущата колона или разширява съществуващата селекция до всички съответни колони.

+Shift+интервал

Избира всички клетки в листа.

+стрелка наляво

Премества курсора наляво до началото и края на блокове от клетки с данни. Ако клетката вляво от курсора е празна или клетката с курсора е празна, курсорът се премества наляво в реда до следващата непразна клетка. Ако всички клетки в текущия ред наляво от курсора са празни, курсорът се премества до първата клетка в реда.

+стрелка надясно

Премества курсора надясно до началото и края на блокове от клетки с данни. Ако клетката вдясно от курсора е празна или клетката с курсора е празна, курсорът се премества надясно в реда до следващата непразна клетка. Ако всички клетки в текущия ред надясно от курсора са празни, курсорът се премества до последната клетка в реда.

+стрелка нагоре

Премества курсора нагоре до началото и края на блокове от клетки с данни. Ако клетката над курсора е празна или клетката с курсора е празна, курсорът се премества нагоре в колоната до следващата непразна клетка. Ако всички клетки в текущата колона нагоре от курсора са празни, курсорът се премества до първата клетка в колоната.

+стрелка надолу

Премества курсора надолу до началото и края на блокове от клетки с данни. Ако клетката под курсора е празна или клетката с курсора е празна, курсорът се премества надолу в колоната до следващата непразна клетка. Ако всички клетки в текущата колона надолу от курсора са празни, курсорът се премества до последната клетка в колоната.

+Shift+стрелка

Избира всички клетки от диапазона, създаден чрез движения на курсора с клавишните комбинации +стрелки. Ако се използва за избиране едновременно на редове и колони, се избира правоъгълен диапазон от клетки. Ако курсорът е в празна клетка, селекцията ще се разшири от текущата клетка до първата клетка със стойност в посоката на натиснатата стрелка.

+Page Up

Премества страница наляво.

В мострата за печат: преминава към предишната страница за отпечатване.

+Page Down

Премества страница надясно.

В мострата за печат: преминава към следващата страница за отпечатване.

+Page Up

Преминава с един екран наляво.

+Page Down

Преминава с един екран надясно.

+Page Up

Добавя предходния лист към текущо избраните листове. Ако са избрани всички листове в документа, тази комбинация избира само предходния лист. Предходният лист става текущ.

+Page Down

Добавя следващия лист към текущо избраните листове. Ако са избрани всички листове в документа, тази комбинация избира само следващия лист. Следващият лист става текущ.

+ *

където (*) е знакът за умножение в цифровия блок

Избира областта с данни, съдържаща курсора. Областта е непрекъснат диапазон от клетки, съдържащи данни, оградени от празни редове и колони.

+ /

където (/) е знакът за деление в цифровия блок

Избира областта с матрична формула, съдържаща курсора.

+клавиш плюс

Вмъква клетки (като Вмъкване - Клетки)

+клавиш минус

Изтрива клетки (като Редактиране - Изтриване на клетки)

Enter (в избрана област)

Премества курсора надолу с една клетка в избраната област. За да зададете посоката, в която се мести курсорът, изберете - LibreOffice Calc - Общи и променете настройката Enter премества селекцията.

Enter (след копиране съдържанието на клетки)

Ако току-що в клипборда е било копирано съдържание на клетки и в текущия файл не са нанесени по-нататъшни редакции, натискането на Enter ще постави съдържанието на клипборда в текущата позиция на курсора.

Shift+Enter

Ако в клипборда има съдържание от клетки и във файла не са нанасяни редакции, Shift+Enter се държи точно като Enter и поставя съдържанието на клипборда в текущата позиция на курсора.

Ако няма избрани клетки, Shift+Enter придвижва курсора в посока, противоположна на зададената с настройката Enter премества селекцията в - LibreOffice Calc - Общи.

Ако е избран диапазон от клетки, Shift+Enter придвижва курсора в текущата селекция, в посока, обратна на зададената с настройката Enter премества селекцията.

+ ` (вижте бележката под тази таблица)

Показва или скрива формулите вместо стойностите в всички клетки.


note

Клавишът ` се намира до клавиша „1“ в клавиатурната подредба QWERTY. Ако клавишът липсва на вашата клавиатура, можете да зададете друг за същата функция: изберете Инструменти - Персонализиране и щракнете върху Клавиатура. Изберете категорията „Изглед“ и функцията „Превключване на формулите“.


Копиране и преименуване на листове

Върху етикетите на листове, които се използват за навигация между листовете, може да се щраква в комбинация с клавиши от клавиатурата, за да се извършват следните операции:

Клавиши

Действие

+ плъзгане на етикет на лист

Създава копие на листа, върху чийто етикет е щракнато. Копираният лист се вмъква на позицията, където е отпуснат бутонът на мишката.

+щракване върху етикет на лист

Позволява редактиране на името на листа. Редактирайте името на листа и натиснете Enter, когато приключите.


Функционални клавиши в електронни таблици

Клавиши

Действие

+F1

Показва коментар, прикрепен към текущата клетка.

F2

Докато е избрана клетка, натиснете F2, за да отворите съдържанието ѝ за редактиране. Ако клетката съдържа формула, използвайте клавишите със стрелки за навигация в листа, за да въвеждате лесно адреси на диапазони във формулата.

Натиснете отново F2, за да активирате използването на клавишите със стрелки за придвижване на курсора в текста на формулата.

Всяко следващо натискане на клавиша F2 превключва между двете гореописани състояния.

Някои диалогови прозорци съдържат входни полета с бутон Свиване. Натискането на F2, докато курсорът е в такова поле, предизвиква изпълнение на командата Свиване.

+F2

Отваря помощника за функции.

Shift++F2

Премества курсора във входния ред, където можете да въведете формула за текущата клетка.

+F3

Отваря диалоговия прозорец Дефиниране на имена.

Shift++F4

Показва или скрива дървото на базите от данни.

F4

Превключва между относителни и абсолютни обръщения във входното поле (например A1, $A$1, $A1, A$1).

F5

Показва или скрива прозореца Навигатор.

Shift+F5

Проследява зависимите клетки.

Shift+F9

Проследява влияещите клетки.

Shift++F5

Премества курсора от входния ред в полето Област от листа. Можете също така да използвате Shift++T.

F7

Проверява правописа в текущия лист.

+F7

Отваря синонимния речник, ако текущата клетка съдържа текст.

F8

Превключва режима на добавяне към селекцията. В режим на добавяне можете да разширявате избраната област чрез клавишите със стрелки или като щракнете върху клетка.

+F8

Осветява клетките, съдържащи стойности.

F9

Преизчислява променените формули в текущия лист.

+F9

Преизчислява всички формули във всички листове.

+F9

Обновява избраната диаграма.

Отваря прозореца Стилове, в който можете да приложите форматиращ стил върху съдържанието на клетката или върху текущия лист.

Shift+F11

Създава шаблон за документи.

Shift+F11

Обновява шаблоните.

F12

Групира избрания диапазон с данни.

+F12

Разгрупира избрания диапазон с данни.

+стрелка надолу

Увеличава височината на текущия ред клетки (само в режим на съвместимост с OpenOffice.org).

+стрелка нагоре

Увеличава височината на текущия ред клетки (само в режим на съвместимост с OpenOffice.org).

+стрелка надясно

Увеличава ширината на текущата колона.

+стрелка наляво

Намалява ширината на текущата колона.

+Shift+стрелка

Оптимизира ширината на колоната или височината на реда според текущата клетка.


Форматиране на клетки чрез клавишни комбинации

Следните формати за клетки могат да се прилагат чрез клавиатурата:

Клавиши

Действие

+1 (не от цифровия блок)

Отваря диалоговия прозорец Форматиране на клетки

+Shift+1 (не от цифровия блок)

Две дробни позиции, разделител на хилядите

+Shift+2 (не от цифровия блок)

Стандартен експоненциален формат

+Shift+3 (не от цифровия блок)

Стандартен формат за дата

+Shift+4 (не от цифровия блок)

Стандартен формат за валута

+Shift+5 (не от цифровия блок)

Стандартен формат за проценти (две дробни позиции)

+Shift+6 (не от цифровия блок)

Стандартен формат


Работа с обобщаваща таблица

Клавишните комбинации по-долу са за диалоговия прозорец Оформление на обобщаваща таблица.

Клавиши

Ефект

Tab

Премества фокуса напред през областите и бутоните на диалоговия прозорец.

Shift+Tab

Премества фокуса назад през областите и бутоните на диалоговия прозорец.

Стрелка нагоре

Премества фокуса с един елемент нагоре в текущата диалогова област.

Стрелка надолу

Премества фокуса с един елемент надолу в текущата диалогова област.

Стрелка наляво

Премества фокуса с един елемент наляво в текущата диалогова област

Стрелка надясно

Премества фокуса с един елемент надясно в текущата диалогова област

Home

Избира първия елемент в текущата диалогова област.

End

Избира последния елемент в текущата диалогова област.

и подчертания знак в надписа „Полета за редове“

Копира или премества текущото поле в областта „Полета за редове“.

и подчертания знак в надписа „Полета за колони“

Копира или премества текущото поле в областта „Полета за колони“.

и подчертания знак в надписа „Полета за данни“

Копира или премества текущото поле в областта „Полета за данни“.

и подчертания знак в надписа „Филтри“

Копира или премества текущото поле в областта „Филтри“.

+Стрелка нагоре

Премества текущото поле с една позиция нагоре.

+Стрелка надолу

Премества текущото поле с една позиция надолу.

+Стрелка наляво

Премества текущото поле с една позиция наляво.

+Стрелка надясно

Премества текущото поле с една позиция надясно.

+Home

Премества текущото поле на първо място.

+End

Премества текущото поле на последно място.

Delete

Премахва текущото поле от областта.


Моля, подкрепете ни!