Сдвоен t-тест

Изчислява сдвоен t-тест на два набора от данни.

За достъп до тази команда...

Изберете Данни - Статистика - Сдвоен t-тест


Сдвоен t-тест е всеки тест на статистическа хипотеза, в който тестовата статистика следва t-разпределението на Стюдънт.

note

За повече информация относно сдвоените t-тестове вижте съответната статия в Уикипедия (на английски).


Данни

Диапазон на променлива 1: обръщение към първия диапазон от данни за анализиране.

Диапазон на променлива 2: обръщение към втория диапазон от данни за анализиране.

Резултати в: обръщение към горната лява клетка от областта, където да се покажат резултатите.

Групиране по

Изберете дали началните данни са подредени в колони или редове.

Пример

Следващата таблица съдържа два набора от данни.

A

B

1

28

19

2

26

13

3

31

12

4

23

5

5

20

34

6

27

31

7

28

31

8

14

12

9

4

24

10

0

23

11

2

19

12

8

10

13

9

33


Резултати за сдвоен t-тест:

Следната таблица показва резултата от сдвоения t-тест за горните данни:

Сдвоен t-тест

Алфа

0.05

Хипотетична разлика на средните

0

Променлива 1

Променлива 2

Средно

16.9230769231

20.4615384615

Дисперсия

125.0769230769

94.4358974359

Наблюдения

13

13

Корелация на Пирсън

-0.0617539772

Наблюдавана разлика на средните

-3.5384615385

Дисперсия на разликите

232.9358974359

df

12

t-статистика

-0.8359262137

P (T<=t) едностранно

0.2097651442

t критично едностранно

1.7822875556

P (T<=t) двустранно

0.4195302884

t критично двустранно

2.1788128297


Моля, подкрепете ни!