Извадки

Създава таблица с данни, които представляват извадка от друга таблица.

За достъп до тази команда...

Изберете Данни - Статистика - Извадка


Командата за извадка ви позволява да извлечете данни от таблица източник (популация), за да попълните таблица местоназначение. Извадката може да бъде случайна или периодична, както и със или без връщане на извлечените стойности в таблицата източник.

note

Извличането на извадка става по редове. Това значи, че избраните редове от таблицата източник ще бъдат копирани изцяло в редове на таблицата цел.


Данни

Входен диапазон: обръщение към диапазона с данни за анализиране.

Резултати в: обръщение към горната лява клетка от областта, където да се покажат резултатите.

Начин на избиране

Случайно

Избира по случаен начин толкова реда от таблицата източник, колкото е зададено в Размер на извадката.

Размер на извадката

Брой на редовете, извличани от таблицата източник. При всички начини на извличане без връщане размерът на извадката е ограничен до размера на популацията.

Със заместване

Когато е отметнато, стойностите се връщат обратно в популацията (таблицата източник) след изтеглянето им. Една и съща стойност може да бъде изтеглена повече от веднъж и това позволява извадката да е с по-голям размер от популацията. Тази настройка се изключва взаимно със Запазване на подредбата. Когато няма отметка, изтеглените стойности не се връщат в популацията и размерът на извадката е ограничен до този на популацията.

Запазване на подредбата

Когато е отметнато, стойностите се изтеглят в реда на данните на популацията. Те не се връщат обратно (изключва се взаимно със Със заместване). Тази настройка се отмята автоматично за периодично избиране. Когато няма отметка, стойностите се изтеглят в случаен ред.

Периодично

Извлича редове със стъпка, зададена в полето Период.

Период

Броят на редовете, които да бъдат пропускани при изтеглянето на стойности. Стойността на Период е ограничена до размера на популацията.

Пример

Следните данни ще бъдат използвани като пример за таблица с начални данни за извадка:

A

B

C

1

11

21

31

2

12

22

32

3

13

23

33

4

14

24

34

5

15

25

35

6

16

26

36

7

17

27

37

8

18

28

38

9

19

29

39


Извличането с период 2 ще даде следната таблица:

12

22

32

14

24

34

16

26

36

18

28

38


Моля, подкрепете ни!