Статистики на данни в Calc

С командите за статистики на данни в Calc можете да извършвате сложен анализ на данни.

При извършване на сложен статистически или инженерен анализ можете да си спестите стъпки и време с функционалността „Статистики на данни“ в Calc. Вие предоставяте данните и параметрите за всеки анализ, а инструментариумът използва подходящите статистически или инженерни функции, за да изчисли и покаже резултатите в резултатна таблица.

Извадка

Създава таблица с данни, които представляват извадка от друга таблица.

За достъп до тази команда...

Изберете Данни - Статистика - Извадка


Командата за извадка ви позволява да извлечете данни от таблица източник, за да попълните таблица местоназначение. Извадката може да бъде случайна или периодична.

Икона Бележка

Извличането на извадка става по редове. Това значи, че избраните редове от таблицата източник ще бъдат копирани изцяло в редове на таблицата цел.


Данни

Входен диапазон: обръщение към диапазона с данни за анализиране.

Резултати в: обръщение към горната лява клетка от областта, където да се покажат резултатите.

Начин на избиране

Случайно: избира по случаен начин толкова реда от таблицата източник, колкото е зададено в Размер на извадката.

Размер на извадката: брой на редовете, извличани от таблицата източник.

Периодично: извлича редове със стъпка, зададена в полето Период.

Период: брой на редовете, които да бъдат пропускани при извличането да данни.

Пример

Следните данни ще бъдат използвани като пример за таблица с начални данни за извадка:

A

B

C

1

11

21

31

2

12

22

32

3

13

23

33

4

14

24

34

5

15

25

35

6

16

26

36

7

17

27

37

8

18

28

38

9

19

29

39


Извличането с период 2 ще даде следната таблица:

12

22

32

14

24

34

16

26

36

18

28

38


Дескриптивна статистика

Попълва в листа таблица с главните статистически свойства на набора от данни.

За достъп до тази команда...

Изберете Данни - Статистика - Дескриптивна статистика


Аналитичният инструмент „Дескриптивна статистика“ генерира справка от едномерни статистически мерки за данните във входната област, предоставяйки информация за централната тенденция и разсейването на данните.

Икона Бележка

За повече информация относно дескриптивната статистика вижте съответната статия в Уикипедия (статията е на английски).


Данни

Входен диапазон: обръщение към диапазона с данни за анализиране.

Резултати в: обръщение към горната лява клетка от областта, където да се покажат резултатите.

Групиране по

Изберете дали началните данни са подредени в колони или редове.

Пример

Следните данни ще бъдат използвани като пример

A

B

C

1

Математика

Физика

Биология

2

47

67

33

3

36

68

42

4

40

65

44

5

39

64

60

6

38

43

7

47

84

62

8

29

80

51

9

27

49

40

10

57

49

12

11

56

33

60

12

57

13

26


Следната таблица показва резултатите от дескриптивната статистика на примерните данни по-горе.

Колона 1

Колона 2

Колона 3

Средно

41.9090909091

59.7

44.7

Стандартна грешка

3.5610380138

5.3583786934

4.7680650629

Мода

47

49

60

Медиана

40

64.5

43.5

Дисперсия

139.4909090909

287.1222222222

227.3444444444

Стандартно отклонение

11.8106269559

16.944681237

15.0779456308

Ексцес

-1.4621677981

-0.9415988746

1.418052719

Асиметрия

0.0152409533

-0.2226426904

-0.9766803373

Диапазон

31

51

50

Минимум

26

33

12

Максимум

57

84

62

Сума

461

597

447

Брой

11

10

10


Дисперсионен анализ (ANOVA)

Извършва дисперсионен анализ (ANOVA) на дадена съвкупност от данни.

За достъп до тази команда...

Изберете Данни - Статистика - Дисперсионен анализ (ANOVA)


ANOVA е съкращение от ANalysis Of VAriance (дисперсионен анализ). Този инструмент извършва дисперсионен анализ на дадена съвкупност от данни.

Икона Бележка

За повече информация относно ANOVA вижте статията в Уикипедия на английски или на български.


Данни

Входен диапазон: обръщение към диапазона с данни за анализиране.

Резултати в: обръщение към горната лява клетка от областта, където да се покажат резултатите.

Групиране по

Изберете дали началните данни са подредени в колони или редове.

Type

Изберете дали дисперсионният анализ ANOVA е еднофакторен или двуфакторен.

Параметри

Алфа: нивото на значимост на теста.

Брой редове в извадка: определя колко реда съдържа извадката.

Пример

Следните данни ще бъдат използвани като пример

A

B

C

1

Математика

Физика

Биология

2

47

67

33

3

36

68

42

4

40

65

44

5

39

64

60

6

38

43

7

47

84

62

8

29

80

51

9

27

49

40

10

57

49

12

11

56

33

60

12

57

13

26


Следната таблица показва резултата от дисперсионния анализ (ANOVA) на горните примерни данни.

ANOVA - еднофакторен

Алфа

0.05

Групи

Брой

Сума

Средно

Дисперсия

Колона 1

11

461

41.9090909091

139.4909090909

Колона 2

10

597

59.7

287.1222222222

Колона 3

10

447

44.7

227.3444444444

Източник на разсейване

SS

df

MS

F

P-стойност

F критично

Между групите

1876.5683284457

2

938.2841642229

4.3604117704

0.0224614952

3,340385558

В групите

6025.1090909091

28

215.1824675325

Общо

7901.6774193548

30


Корелация

Изчислява корелацията на два набора от числови данни.

За достъп до тази команда...

Изберете Данни - Статистика - Корелация


Коефициентът на корелация (стойност между -1 и +1) показва колко силно са свързани помежду си две променливи. Можете да използвате функцията CORREL или инструмента „Статистики на данни“, за да намерите коефициента на корелация между две променливи.

Коефициент на корелация +1 означава перфектна положителна корелация.

Коефициент на корелация -1 означава перфектна отрицателна корелация.

Икона Бележка

За повече информация относно статистическата корелация вижте статията в Уикипедия на английски или на български.


Данни

Входен диапазон: обръщение към диапазона с данни за анализиране.

Резултати в: обръщение към горната лява клетка от областта, където да се покажат резултатите.

Групиране по

Изберете дали началните данни са подредени в колони или редове.

Пример

Следните данни ще бъдат използвани като пример

A

B

C

1

Математика

Физика

Биология

2

47

67

33

3

36

68

42

4

40

65

44

5

39

64

60

6

38

43

7

47

84

62

8

29

80

51

9

27

49

40

10

57

49

12

11

56

33

60

12

57

13

26


Следната таблица показва резултатите от корелацията на примерните данни по-горе.

Корелация

Колона 1

Колона 2

Колона 3

Колона 1

1

Колона 2

-0.4029254917

1

Колона 3

-0.2107642836

0.2309714048

1


Ковариация

Изчислява ковариацията на два набора от числови данни.

За достъп до тази команда...

Изберете Данни - Статистика - Ковариация


Ковариацията е измерител за това доколко две случайни променливи се изменят заедно.

Икона Бележка

За повече информация относно статистическата ковариация вижте съответната статия в Уикипедия (на английски).


Данни

Входен диапазон: обръщение към диапазона с данни за анализиране.

Резултати в: обръщение към горната лява клетка от областта, където да се покажат резултатите.

Групиране по

Изберете дали началните данни са подредени в колони или редове.

Пример

Следните данни ще бъдат използвани като пример

A

B

C

1

Математика

Физика

Биология

2

47

67

33

3

36

68

42

4

40

65

44

5

39

64

60

6

38

43

7

47

84

62

8

29

80

51

9

27

49

40

10

57

49

12

11

56

33

60

12

57

13

26


Следната таблица показва резултатите от ковариацията на примерните данни по-горе.

Ковариация

Колона 1

Колона 2

Колона 3

Колона 1

126.8099173554

Колона 2

-61.4444444444

258.41

Колона 3

-32

53.11

204.61


Експоненциално изглаждане

Дава като резултат изгладена поредица от данни.

За достъп до тази команда...

Изберете Данни - Статистика - Експоненциално изглаждане


Експоненциалното изглаждане е техника за филтриране, с която може да се получи изгладена версия на съвкупност от данни. То се прилага в много области, например фондови борси и икономика, както и при дискретни измервания.

Икона Бележка

За повече информация относно експоненциалното изглаждане вижте съответната статия в Уикипедия (на английски).


Данни

Входен диапазон: обръщение към диапазона с данни за анализиране.

Резултати в: обръщение към горната лява клетка от областта, където да се покажат резултатите.

Групиране по

Изберете дали началните данни са подредени в колони или редове.

Параметри

Коефициент на изглаждане: параметър между 0 и 1, който представлява коефициента на заглъхване алфа във формулата за изглаждане.

Пример

Следната таблица съдържа две поредици от стойности, едната представя импулсна функция във време t=0, а другата – импулсна функция във време t=2.

A

B

1

1

0

2

0

0

3

0

1

4

0

0

5

0

0

6

0

0

7

0

0

8

0

0

9

0

0

10

0

0

11

0

0

12

0

0

13

0

0


Следват получените изгладени данни с коефициент на изглаждане 0,5:

Алфа

0.5

Колона 1

Колона 2

1

0

1

0

0.5

0

0.25

0.5

0.125

0.25

0.0625

0.125

0.03125

0.0625

0.015625

0.03125

0.0078125

0.015625

0.00390625

0.0078125

0.001953125

0.00390625

0.0009765625

0.001953125

0.0004882813

0.0009765625

0.0002441406

0.0004882813


Пълзяща средна стойност

Изчислява пълзяща средна стойност на данни във времето.

За достъп до тази команда...

Изберете Данни - Статистика - Пълзяща средна стойност


Икона Бележка

За повече информация относно пълзящите средни стойности вижте статията в Уикипедия на английски или на български.


Данни

Входен диапазон: обръщение към диапазона с данни за анализиране.

Резултати в: обръщение към горната лява клетка от областта, където да се покажат резултатите.

Групиране по

Изберете дали началните данни са подредени в колони или редове.

Параметри

Интервал: броят на измерванията, използвани в изчисляването на пълзящата средна стойност.

Пример

Следната таблица съдържа две поредици от стойности, едната представя импулсна функция във време t=0, а другата – импулсна функция във време t=2.

A

B

1

1

0

2

0

0

3

0

1

4

0

0

5

0

0

6

0

0

7

0

0

8

0

0

9

0

0

10

0

0

11

0

0

12

0

0

13

0

0


Резултат от пълзящата средна стойност:

Колона 1

Колона 2

#N/A

#N/A

0.3333333333

0.3333333333

0

0.3333333333

0

0.3333333333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#N/A

#N/A


Сдвоен t-тест

Изчислява сдвоен t-тест на два набора от данни.

За достъп до тази команда...

Изберете Данни - Статистика - Сдвоен t-тест


Сдвоен t-тест е всеки тест на статистическа хипотеза, в който тестовата статистика следва t-разпределението на Стюдънт.

Икона Бележка

За повече информация относно сдвоените t-тестове вижте съответната статия в Уикипедия (на английски).


Данни

Диапазон на променлива 1: обръщение към първия диапазон от данни за анализиране.

Диапазон на променлива 2: обръщение към втория диапазон от данни за анализиране.

Резултати в: обръщение към горната лява клетка от областта, където да се покажат резултатите.

Групиране по

Изберете дали началните данни са подредени в колони или редове.

Пример

Следващата таблица съдържа два набора от данни.

A

B

1

28

19

2

26

13

3

31

12

4

23

5

5

20

34

6

27

31

7

28

31

8

14

12

9

4

24

10

0

23

11

2

19

12

8

10

13

9

33


Резултати за сдвоен t-тест:

Следната таблица показва резултата от сдвоения t-тест за горните данни:

сдвоен t-тест

Алфа

0.05

Хипотетична разлика на средните

0

Променлива 1

Променлива 2

Средно

16.9230769231

20.4615384615

Дисперсия

125.0769230769

94.4358974359

Наблюдения

13

13

Корелация на Пирсън

-0.0617539772

Наблюдавана разлика на средните

-3.5384615385

Дисперсия на разликите

232.9358974359

df

12

t-статистика

-0.8359262137

P (T<=t) едностранно

0.2097651442

t критично едностранно

1.7822875556

P (T<=t) двустранно

0.4195302884

t критично двустранно

2.1788128297


F-тест

Изчислява F-тест на два набора от данни.

За достъп до тази команда...

Изберете Данни - Статистика - F-тест


F-тест е всеки статистически тест, в който тестовата статистика има F-разпределение при нулевата хипотеза.

Икона Бележка

За повече информация относно F-тестовете вижте съответната статия в Уикипедия (на английски).


Данни

Диапазон на променлива 1: обръщение към първия диапазон от данни за анализиране.

Диапазон на променлива 2: обръщение към втория диапазон от данни за анализиране.

Резултати в: обръщение към горната лява клетка от областта, където да се покажат резултатите.

Групиране по

Изберете дали началните данни са подредени в колони или редове.

Пример

Следващата таблица съдържа два набора от данни.

A

B

1

28

19

2

26

13

3

31

12

4

23

5

5

20

34

6

27

31

7

28

31

8

14

12

9

4

24

10

0

23

11

2

19

12

8

10

13

9

33


Резултати за F-тест:

Следната таблица показва резултата от F-тест за горните данни:

F-тест

Алфа

0.05

Променлива 1

Променлива 2

Средно

16.9230769231

20.4615384615

Дисперсия

125.0769230769

94.4358974359

Наблюдения

13

13

df

12

12

F

1.3244637524

P (F<=f) дясна страна

0.3170614146

F критично, дясна страна

2.6866371125

P (F<=f) лява страна

0.6829385854

F критично, лява страна

0.3722125312

P двустранно

0.6341228293

F критично двустранно

0.3051313549

3.277277094


Z-тест

Изчислява z-тест на два набора от данни.

За достъп до тази команда...

Изберете Данни - Статистика - Z-тест


Икона Бележка

За повече информация относно Z-тестовете вижте съответната статия в Уикипедия (на английски).


Данни

Диапазон на променлива 1: обръщение към първия диапазон от данни за анализиране.

Диапазон на променлива 2: обръщение към втория диапазон от данни за анализиране.

Резултати в: обръщение към горната лява клетка от областта, където да се покажат резултатите.

Групиране по

Изберете дали началните данни са подредени в колони или редове.

Пример

Следващата таблица съдържа два набора от данни.

A

B

1

28

19

2

26

13

3

31

12

4

23

5

5

20

34

6

27

31

7

28

31

8

14

12

9

4

24

10

0

23

11

2

19

12

8

10

13

9

33


Резултати за z-тест:

Следната таблица показва резултата от z-тест за горните данни:

z-тест

Алфа

0.05

Хипотетична разлика на средните

0

Променлива 1

Променлива 2

Известна дисперсия

0

0

Средно

16.9230769231

20.4615384615

Наблюдения

13

13

Наблюдавана разлика на средните

-3.5384615385

z

#DIV/0!

P (Z<=z) едностранно

#DIV/0!

z критично едностранно

1.644853627

P (Z<=z) двустранно

#DIV/0!

z критично двустранно

1.9599639845


χ²-тест

Изчислява χ²-тест за набор от данни.

За достъп до тази команда...

Изберете Данни - Статистика - χ²-тест


Икона Бележка

За повече информация относно χ²-тестовете вижте съответната статия в Уикипедия (на английски).


Данни

Входен диапазон: обръщение към диапазона с данни за анализиране.

Резултати в: обръщение към горната лява клетка от областта, където да се покажат резултатите.

Групиране по

Изберете дали началните данни са подредени в колони или редове.

Пример

Следващата таблица съдържа два набора от данни.

A

B

1

28

19

2

26

13

3

31

12

4

23

5

5

20

34

6

27

31

7

28

31

8

14

12

9

4

24

10

0

23

11

2

19

12

8

10

13

9

33


Резултати за χ²-тест:

Тест за независимост (χ²)

Алфа

0.05

df

12

P-стойност

2.32567054678584E-014

Тестова статистика

91.6870055842

Критична стойност

21.0260698175


Моля, подкрепете ни!