Статистика

С командите за статистики на данни в Calc можете да извършвате сложен анализ на данни.

При извършване на сложен статистически или инженерен анализ можете да си спестите стъпки и време с функционалността „Статистики на данни“ в Calc. Вие предоставяте данните и параметрите за всеки анализ, а инструментариумът използва подходящите статистически или инженерни функции, за да изчисли и покаже резултатите в резултатна таблица.

Извадки

Създава таблица с данни, които представляват извадка от друга таблица.

Описателна статистика

Попълва в листа таблица с главните статистически свойства на набора от данни.

Дисперсионен анализ (ANOVA)

Извършва дисперсионен анализ (ANOVA) на дадена съвкупност от данни.

Корелация

Изчислява корелацията на два набора от числови данни.

Ковариация

Изчислява ковариацията на два набора от числови данни.

Експоненциално изглаждане

Дава като резултат изгладена поредица от данни.

Пълзяща средна стойност

Изчислява пълзяща средна стойност на данни във времето.

Регресионен анализ

Извършва линеен, логаритмичен или степенен регресионен анализ на съвкупност от данни, включваща една зависима променлива и множество независими променливи.

Сдвоен t-тест

Изчислява сдвоен t-тест на два набора от данни.

F-тест

Изчислява F-тест на два набора от данни.

Z-тест

Изчислява z-тест на два набора от данни.

Хи-квадрат тест

Изчислява χ²-тест за набор от данни.

Анализ на Фурие

Извършва анализ на Фурие на съвкупност от данни, като изчислява дискретното преобразувание на Фурие на входен масив от комплексни числа с различни алгоритми за бързо преобразувание на Фурие.

Моля, подкрепете ни!