WEEKNUM_OOO

WEEKNUM_OOO изчислява номера на седмицата от годината по дадена числова стойност за дата.

note

Тази функция съществува за съвместимост с версии на LibreOffice преди 5.1.0 и OpenOffice.org. Тя изчислява номерата на седмици по системата, в която седмица номер 1 е тази, в която се пада 4 януари. Тази функция не предлага съвместимост с други приложения за електронни таблици. За нови документи използвайте функциите WEEKNUM или ISOWEEKNUM вместо нея.


Синтаксис

WEEKNUM_OOO(Число; Режим)

Число е вътрешното числово представяне на датата.

Режим задава началото на седмицата и начина на изчисляване.

1 = Неделя

2 = понеделник (ISO 8601)

която и да е друга стойност = понеделник (ISO 8601)

note

Ако въведете дата като част от формула, наклонените черти и тиретата, използвани като разделители, се интерпретират като аритметични операции. Затова датите, въведени по такъв начин, не се разпознават като дати и причиняват погрешни изчисления. За да предотвратите тълкуване на датите като части от формули, използвайте функцията DATE, например DATE(1954;7;20), или ограждайте датата в кавички и я изписвайте по стандарта ISO 8601, например "1954-07-20". Избягвайте зависими от локала формати като "07/20/54", защото може да се получи грешка в изчисленията, ако документът бъде зареден при различни настройки за локал.


tip

Еднозначно преобразуване е възможно за дати и часове по стандарта ISO 8601 в разширените им формати с разделители. Ако възникне грешка #VALUE!, изчистете полето Генериране на грешка #VALUE! в - LibreOffice Calc - Формула, бутон Подробности... под „Подробни настройки за изчисляване“, списъчно поле Преобразуване от текст в число.


Примери

=WEEKNUM_OOO(DATE(1995;1;1);1) връща 1.

=WEEKNUM_OOO(DATE(1995;1;1);2) връща 52. Седмица 1 започва в понеделник, 02.01.1995 г.

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 5.1.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

ORG.LIBREOFFICE.WEEKNUM_OOO

Моля, подкрепете ни!