WEEKNUM

WEEKNUM изчислява номера на седмицата от годината по дадена числова стойност за дата по начина, указан в стандарта ODF Open Formula и съвместим с други приложения за електронни таблици.

Поддържат се две системи за номериране на седмиците:

NETWORKDAYS.INTL(НачалнаДата; КрайнаДата; Уикенд; Празници)

Description

Система 1

Седмицата, съдържаща 1 януари, е първата седмица на годината и се номерира като седмица 1.

Система 2

Седмицата, съдържаща първия четвъртък на годината, е първата седмица на годината и се номерира като седмица 1. Това означава, че седмица номер 1 на произволна година е тази, която съдържа 4 януари. Според ISO 8601 се използва тази система и седмицата започва в понеделник.


note

Тази функция е от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) версия 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Синтаксис

WEEKNUM(Число [; Режим])

Число е вътрешното числово представяне на датата.

Режим задава началото на седмицата и начина на изчисляване. Този параметър е незадължителен и подразбираната му стойност е 1.

Система

Режим

Ден от седмицата

Система 1

1

Неделя

2

Понеделник

11

Понеделник

12

Вторник

13

Сряда

14

Четвъртък

15

Петък

16

Събота

17

Неделя

Система 2

21

Понеделник (ISO 8601)

150

(ISO 8601, за съвместимост с Gnumeric)


note

Ако въведете дата като част от формула, наклонените черти и тиретата, използвани като разделители, се интерпретират като аритметични операции. Затова датите, въведени по такъв начин, не се разпознават като дати и причиняват погрешни изчисления. За да предотвратите тълкуване на датите като части от формули, използвайте функцията DATE, например DATE(1954;7;20), или ограждайте датата в кавички и я изписвайте по стандарта ISO 8601, например "1954-07-20". Избягвайте зависими от локала формати като "07/20/54", защото може да се получи грешка в изчисленията, ако документът бъде зареден при различни настройки за локал.


tip

Еднозначно преобразуване е възможно за дати и часове по стандарта ISO 8601 в разширените им формати с разделители. Ако възникне грешка #VALUE!, изчистете полето Генериране на грешка #VALUE! в - LibreOffice Calc - Формула, бутон Подробности... под „Подробни настройки за изчисляване“, списъчно поле Преобразуване от текст в число.


Примери

=WEEKNUM(DATE(1995;1;1);1) връща 1.

=WEEKNUM(DATE(1995;1;1);2) връща 1. При Система 1 седмицата, съдържаща 1 януари, е първата седмица на годината.

=WEEKNUM(DATE(1995;1;1);21) връща 52. Седмица 1 започва в понеделник, 02.01.1995 г.

=WEEKNUM(DATE(1999;1;1);21) връща 53. Седмица 1 започва в понеделник, 04.01.1999 г.

Моля, подкрепете ни!