Функция TRUNC

Съкращава число, запазвайки указан брой десетични цифри.

Тази функция е еквивалентна на функцията ROUNDDOWN.

tip

Методът на закръгляване, използван в тази функция, е известен като закръгляване към нулата. Абсолютната стойност на полученото число винаги ще бъде по-малка или равна на оригиналната.


Синтаксис

TRUNC(Число [; Брой])

Число: числото, на което да бъдат нулирани последните цифри.

Брой: незадължителен параметър, който задава колко десетични позиции да се запазят. Подразбираната стойност е 0 (нула).

Използвайте отрицателни стойности за Брой, за да закръглите цялата част на оригиналното Число. Например -1 ще закръгли надолу последната цифра на цялата част, -2 ще закръгли надолу последните две цифри на цялата част и т.н.

Примери

=TRUNC(21,89) връща 21. Забележете, че в този пример се използва подразбираната стойност за Брой, която е 0.

=TRUNC(103,37; 1) връща 103,3.

=TRUNC(0,664; 2) връща 0,66.

=TRUNC(214,2; -1) връща 210. Забележете отрицателната стойност за Брой, която предизвиква закръгляване на последната цифра преди десетичния разделител надолу до нула.

Моля, подкрепете ни!