RAWSUBTRACT

Изважда съвкупност от числа и дава резултат без елиминиране на малките грешки от закръгляване.

Синтаксис

RAWSUBTRACT(Умаляемо; Умалител 1[; Умалител 2][; … ;[ Умалител 254]])

Умаляемо е число или обръщение към клетка, съдържаща число.

Умаляемо 1[; Умаляемо 2][; ... ;[ Умаляемо 254]] са числа или обръщения към клетки, съдържащи числа.

Функцията трябва да бъде извикана с поне два параметъра.

RAWSUBTRACT() обработва аргументите от ляво надясно. Например RAWSUBTRACT(1;2;3;4) изчислява 1-2-3-4 или ((1-2)-3)-4 в „естествен“ ред.

Примери

=RAWSUBTRACT(0,987654321098765; 0,9876543210987) връща 6,53921361504217E-14

=RAWSUBTRACT(0,987654321098765) връща Err:511 (Липсваща променлива), защото RAWSUBTRACT изисква поне две числа.

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 5.2.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

ORG.LIBREOFFICE.RAWSUBTRACT

Моля, подкрепете ни!