OPT_TOUCH

Връща цената на touch / no-touch опция, изчислена по модела на Блек-Шоулс за оценяване на опции.

tip

За допълнителна информация посетете страниците в Уикипедия за Опция (финанси) и Black-Scholes model (на английски).


По-нататъшна информация за touch / no-touch опциите може да се намери в много финансови уебсайтове.

Синтаксис

OPT_TOUCH(Спот; Волатилност; Ставка; Чуждестранна ставка; Падеж; Долна бариера; Горна бариера; Чуждестранна/местна; Нокин/нокаут; Вид бариера [; Чувствителност])

Спот е цената / стойността на базовия актив и трябва да е по-голяма от 0.

Волатилност е годишната волатилност в проценти на базовия актив, изразена като десетична дроб (например за 30% въведете 0,3). Стойността трябва да е по-голяма от 0.

Ставка е процентната ставка с непрекъсната капитализация. Тя е процент, изразен като десетична дроб (например за 40% въведете 0,4).

Чуждестранна ставка е чуждестранната ставка с непрекъсната капитализация. Тя е процент, изразен като десетична дроб (например за 50% въведете 0,5).

Падеж е срокът на падежа на опцията в години и трябва да е неотрицателен.

Долна бариера е предварително определената долна бариерна цена; задайте 0, ако няма долна бариера.

Горна бариера е предварително определената горна бариерна цена; задайте 0, ако няма горна бариера.

Чуждестранна/местна е низ, който определя дали опцията се изплаща в местна („d“) или чуждестранна („f“) валута.

Нокин/нокаут е низ, който определя дали опцията е нокин („i“) или нокаут („о“).

Вид бариера е низ, който определя дали бариерата се наблюдава непрекъснато („c“) или само в края / падежа („e“).

Чувствителност (незадължителен) е низов аргумент. Ако е пропуснат или зададен като „value“, „v“, „price“ или „p“, функцията просто връща цената на опцията. Ако е въведен друг валиден низ, функцията връща чувствителността на цената към един от входните параметри. Валидните стойности в този случай са както следва.

Примери

=OPT_TOUCH(50; 0,25; 0,05; 0; 1; 0; 55; "d"; "i"; "c") връща стойността 0,6876.

=OPT_TOUCH(80; 0,2; 0,05; 0; 0,5; 60; 0; "f"; "o"; "c"; "r") връща стойността 15,5516.

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.0.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.SUN.STAR.SHEET.ADDIN.PRICINGFUNCTIONS.GETOPTTOUCH

Моля, подкрепете ни!