OPT_PROB_INMONEY

Връща вероятността актив да се окаже между две бариерни нива при падеж, при условие че цената може да бъде моделирана като процес S, който следва стохастичното диференциално уравнение, както по-долу.

OPT_PROB_INMONEY, уравнение

µ е дрейфът на актива, vol е волатилността на ценната книга, а dW е случайна извадка от нормално разпределение с нулева средна стойност. W е Винеров процес или Брауново движение.

Ако са включени незадължителните аргументи Цена на изпълнение и Пут/кол, то

Функцията игнорира възможността за нокаут преди падеж.

tip

За допълнителна информация посетете страниците в Уикипедия за Опция (финанси) и Black-Scholes model (на английски).


Синтаксис

OPT_PROB_INMONEY(Спот; Волатилност; Дрейф; Падеж; Долна бариера; Горна бариера [; Цена на изпълнение [; Пут/кол]])

Спот е цената / стойността на базовия актив и трябва да е по-голяма от 0.

Волатилност е годишната волатилност в проценти на базовия актив, изразена като десетична дроб (например за 30% въведете 0,3). Стойността трябва да е по-голяма от 0.

Дрейф е годишният дрейф в проценти на цената на ценната книга (µ в горната формула). Стойността се изразява като десетична дроб (например за 15% въведете 0,15).

Падеж е срокът на падежа на опцията в години и трябва да е неотрицателен.

Цена на изпълнение е цената на изпълнение на опцията и трябва да е неотрицателна.

Пут/кол е низ, който указва дали опцията е пут („p“) или кол („c“).

Примери

=OPT_PROB_INMONEY(30; 0,2; 0,1; 1; 0; 50) връща стойността 0,9844.

=OPT_PROB_INMONEY(70; 0,3; 0,15; 1; 60; 0; 80; "p") връща стойността 0,3440.

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.0.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.SUN.STAR.SHEET.ADDIN.PRICINGFUNCTIONS.GETOPTPROBINMONEY

Моля, подкрепете ни!