NUMBERVALUE

Преобразува низовото представяне на число в независима от локала числова стойност.

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.1.


Входният текст може да бъде в зависим от локала или друг специализиран формат.

Резултатното число се форматира като валидна стойност с плаваща запетая и се показва с числовия формат на текущата клетка.

tip

Вижте страницата от помощта Числа / Формат, за да научите как да променяте формата на числата в клетка.


Синтаксис

NUMBERVALUE(Текст[; Десетичен разделител[; Разделител на групи]])

Текст е низ, съдържащ числото, което да бъде преобразувано.

Десетичен разделител е един знак, който указва разделителя на дробната част в Текст. Може да бъде пропуснат, ако Текст не съдържа разделители на групи или на дробна част.

Разделител на групи е низ, който указва знака или знаците, използвани за разделяне на групите от цифри в Текст. Може да бъде пропуснат, ако Текст не съдържа разделители на групи. Знакът Десетичен разделител не трябва да се използва в Разделител на групи.

Примери

=NUMBERVALUE("1.234.567,89"; ","; ".") връща 1234567.89 (при локал en-US). Функцията премахва двата разделителя на групи и заменя разделителя на дробната част от запетая на точка.

=NUMBERVALUE("123·4"; "·") връща 123.4 (при локал en-US). Функцията променя десетичния разделител от "·" на точка. В подаденото число не се използва разделител на групи, затова аргументът Разделител на групи е пропуснат.

=NUMBERVALUE("123e12") връща 1.23E+14 (при локал en-US). В подаденото число не са използвани разделители на групи или дробна част, затова аргументите Десетичен разделител и Разделител на групи са пропуснати.

=NUMBERVALUE("1#!234#!567"; "."; "#!") връща 1234567 (при локал en-US). Обърнете внимание, че в този случай разделителят на групи е зададен като низ от два знака.

Моля, подкрепете ни!