NETWORKDAYS

Връща броя на работните дни между началната дата и крайната дата. Празниците могат да се извадят.

note

Функциите, чиито имена завършват с _ADD или _EXCEL2003, връщат същите резултати като съответните функции на Microsoft Excel 2003 без този суфикс. Функциите без суфикс връщат резултати, базирани на международните стандарти.


note

Тази функция е от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) версия 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Синтаксис

NETWORKDAYS(НачалнаДата; КрайнаДата [; [ Празници ] [; РаботниДни ] ])

НачалнаДата е датата, от която започва изчислението. Ако началната дата е работен ден, той се включва в изчислението.

КрайнаДата е датата, до която завършва изчислението. Ако крайната дата е работен ден, той се включва в изчислението.

Празници е незадължителен списък с празници. Те са неработни дни. Въведете диапазон от клетки, в който празниците са изброени един по един.

РаботниДни е незадължителен списък от числови стойности, дефиниращи стандартната работна седмица. Списъкът започва с неделя, работните дни са обозначени с нули, а неработните – с ненулеви стойности.

note

Ако въведете дата като част от формула, наклонените черти и тиретата, използвани като разделители, се интерпретират като аритметични операции. Затова датите, въведени по такъв начин, не се разпознават като дати и причиняват погрешни изчисления. За да предотвратите тълкуване на датите като части от формули, използвайте функцията DATE, например DATE(1954;7;20), или ограждайте датата в кавички и я изписвайте по стандарта ISO 8601, например "1954-07-20". Избягвайте зависими от локала формати като "07/20/54", защото може да се получи грешка в изчисленията, ако документът бъде зареден при различни настройки за локал.


tip

Еднозначно преобразуване е възможно за дати и часове по стандарта ISO 8601 в разширените им формати с разделители. Ако възникне грешка #VALUE!, изчистете полето Генериране на грешка #VALUE! в - LibreOffice Calc - Формула, бутон Подробности... под „Подробни настройки за изчисляване“, списъчно поле Преобразуване от текст в число.


note

Тази функция игнорира текстовете и празните клетки в диапазон с данни. Ако подозирате, че резултатът ѝ е погрешен, потърсете текст в диапазоните с данни. За да осветите текстовото съдържание в диапазон с данни, използвайте функционалността за осветяване на стойности.


Примери

Колко работни дни се падат между 2001-12-15 и 2002-01-15? Началната дата е в C3, а крайната – в D3. Клетките от F3 до J3 съдържат следните коледни и новогодишни празници: "2001-12-24", "2001-12-25", "2001-12-26", "2001-12-31", "2002-01-01".

=NETWORKDAYS(C3;D3;F3:J3) връща 17 работни дни.

Колко работни дни има между 12 и 25 септември 2016 г., ако само понеделниците, вторниците и средите се смятат за работни?

=NETWORKDAYS(DATE(2016;9;12); DATE(2016;9;25); ; {1;0;0;0;1;1;1}) връща 6 работни дни.

Моля, подкрепете ни!