Функция MAXIFS

Връща максимума от стойностите на клетките в даден диапазон, които удовлетворяват няколко условия в няколко диапазона.

Синтаксис

MAXIFS(Функ_диапазон; Диапазон1; Критерий[; Диапазон2; Критерий2][; … ; [Диапазон127; Критерий127]])

Функ_диапазон – задължителен аргумент. Диапазон от клетки, име на наименуван диапазон или заглавие на ред или колона, съдържаща числата за изчисляване на максимум.

Диапазон1 – задължителен аргумент. Диапазон от клетки, име на наименуван диапазон или заглавие на ред или колона, върху която да се приложи съответният критерий.

Критерий: критерият представлява число, текст или обръщение към единична клетка. Той се използва за сравняване на съдържанието на клетки.

Обръщение към празна клетка се интерпретира като числовата стойност 0.

Съответстващ израз може да бъде:

Диапазон2 – незадължителен. „Диапазон2“ и всички следващи имат значение, аналогично на „Диапазон1“.

Критерий2 – незадължителен. „Критерий2“ и всички следващи имат значение, аналогично на „Критерий“.

Търсенето поддържа заместващи знаци или регулярни изрази. Ако са разрешени регулярните изрази, можете да въведете например „всички.*“, за да намерите първото срещане на „всички“, последвано от произволни знаци. Ако искате да търсите текст, който сам представлява регулярен израз, трябва или да поставите наклонена черта „\“ пред всеки метазнак или операция на регулярния израз, или да оградите текста с \Q...\E. Можете да превключвате автоматичното изчисляване на заместващи знаци или регулярни изрази в - PRODUCTNAME Calc - Изчисляване.

warning

Когато се използват функции, в които един или няколко аргумента са низове с критерии за търсене – регулярни изрази, първо се прави опит низовете с критерии да се преобразуват в числа. Например ".0" ще се преобразува в 0.0 и т.н. При успех няма да се използва сравняване по регулярен израз, а сравняване на числа. Ако обаче се превключи към локал, в който десетичният разделител не е точка, ще сработи преобразуването към регулярен израз. За да наложите изчисляване на регулярен израз вместо числов, използвайте израз, който не може да бъде изтълкуван като число, например ".[0]", ".\0" или "(?i).0".


Функ_диапазон и Диапазон1, Диапазон2... трябва да имат еднакъв размер, иначе функцията ще върне err:502 - невалиден аргумент.

note

Логическата връзка между критериите може да се дефинира като логическо И (конюнкция). С други думи, стойността на съответната клетка от Функ_диапазон се включва в изчислението тогава и само тогава, когато са изпълнени всички зададени критерии.


Функцията може да има до 255 аргумента, което означава, че можете да зададете 127 диапазона и критерии за тях.

Стойност TRUE в клетка се третира като 1, а FALSE – като 0 (нула).

Пример

Да разгледаме следната таблица:

A

B

C

1

Име на продукт

Продажби

Приходи

2

лепенки

20

65

3

лепило

35

85

4

пастели

20

190

5

пълнители

17

180

6

бележници

не

не


warning

Във всички примери по-долу диапазонът за изчисляване съдържа ред №6, който се игнорира, защото съдържа текст.


Проста употреба

=MAXIFS(B2:B6;B2:B6;"<35")

Изчислява максимума на стойностите от диапазона B2:B6, които са по-големи или равни на 20. Връща 35, защото петият ред не удовлетворява критерия.

=MAXIFS(C2:C6;B2:B6;">=20";C2:C6;"<90")

Изчислява максимума на стойностите от диапазона C2:C6, които са по-малки от 90 и съответстват на клетки от диапазона B2:B6 със стойности, по-големи или равни на 20. Връща 85, защото четвъртият и петият ред нарушават един или повече критерии.

Използване на регулярни изрази и вложени функции

=MAXIFS(C2:C6;B2:B6;">"&MIN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Изчислява максимума на стойностите от диапазона C2:C6, които съответстват на всички стойности от диапазона B2:B6, освен минималната и максималната. Връща 190, защото само четвъртият ред удовлетворява критериите.

=MAXIFS(C2:C6;A2:A6;"леп.*";B2:B6;"<="&MAX(B2:B6))

Изчислява максимума на стойностите от диапазона C2:C6, които съответстват на всички стойности от диапазона A2:A6, които започват с „леп“ и на всички стойности от диапазона B2:B6 освен максималната. Връща 85, защото само третият ред удовлетворява всички критерии.

Обръщение към клетка като критерий

Ако е необходимо лесно да промените някой критерий, може да го зададете в отделна клетка и в условието на функцията MAXIFS да използвате обръщение към тази клетка. Например горната функция може да бъде пренаписана както следва:

=MAXIFS(C2:C6;A2:A6;E2&".*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Ако E2 = "леп", функцията връща 65, защото обръщението към клетката се замества със съдържанието ѝ.

Отваряне на файл с пример:

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 5.2.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.MICROSOFT.MAXIFS

Моля, подкрепете ни!