ISOWEEKNUM

ISOWEEKNUM изчислява номера на седмицата от годината по дадена числова стойност за дата.

note

Международният стандарт ISO 8601 постановява, че понеделник е първият ден от седмицата. Седмица, която се пада отчасти в една година и отчасти в друга, се числи към годината, в която са повечето ѝ дни. Това означава, че седмицата с номер 1 от произволна година е тази, която съдържа 4 януари.


tip

Тази функция е налична от LibreOffice 5.1.


note

Тази функция е от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) версия 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Синтаксис

ISOWEEKNUM(Число)

Число е вътрешното числово представяне на датата.

note

Ако въведете дата като част от формула, наклонените черти и тиретата, използвани като разделители, се интерпретират като аритметични операции. Затова датите, въведени по такъв начин, не се разпознават като дати и причиняват погрешни изчисления. За да предотвратите тълкуване на датите като части от формули, използвайте функцията DATE, например DATE(1954;7;20), или ограждайте датата в кавички и я изписвайте по стандарта ISO 8601, например "1954-07-20". Избягвайте зависими от локала формати като "07/20/54", защото може да се получи грешка в изчисленията, ако документът бъде зареден при различни настройки за локал.


tip

Еднозначно преобразуване е възможно за дати и часове по стандарта ISO 8601 в разширените им формати с разделители. Ако възникне грешка #VALUE!, изчистете полето Генериране на грешка #VALUE! в - LibreOffice Calc - Формула, бутон Подробности... под „Подробни настройки за изчисляване“, списъчно поле Преобразуване от текст в число.


Примери

=ISOWEEKNUM(DATE(1995;1;1)) връща 52. Седмица 1 започва в понеделник, 02.01.1995 г.

=ISOWEEKNUM(DATE(1995;1;1)) връща 53. Седмица 1 започва в понеделник, 04.01.1999 г.

Моля, подкрепете ни!