FOURIER

Изчислява дискретното преобразувание на Фурие от входен масив с комплексни числа чрез различни алгоритми за бързо преобразувание на Фурие. Тази функция е формула за масиви.

Синтаксис

FOURIER(Масив; ГрупиранеПоКолони [; Обратно [; Полярно [; МинималнаАмплитуда]]])

Масив е диапазон с размер 2 × N или N × 2, представящ масив от комплексни числа с дължина N, който да бъде трансформиран. Масивът съдържа реалните и имагинерните части на данните.

ГрупиранеПоКолони е логически аргумент (TRUE или FALSE, 1 или 0). Когато е TRUE, масивът се групира по колони, като първата колона съдържа реалната част на комплексните числа, а втората – имагинерната. Когато е FALSE, първият ред съдържа реалната част на комплексните числа, а вторият – имагинерната. Ако има само една колона или ред, входната последователност се третира като реални числа.

Обратно е незадължителен логически аргумент (TRUE или FALSE, 1 или 0). Ако е TRUE, се изчислява обратното дискретно преобразувание на Фурие. Подразбира се стойност FALSE.

Полярно е незадължителен логически аргумент (TRUE или FALSE, 1 или 0). Указва дали окончателният резултат да е в полярни координати (амплитуда, фаза). Подразбира се стойност FALSE.

МинималнаАмплитуда: използва се само ако „Полярно“=TRUE. Всички честотни компоненти с амплитуда, по-малка от МинималнаАмплитуда, ще бъдат потиснати с нулев елемент за амплитуда и фаза. Това е много полезно при разглеждане на амплитудно-фазовия спектър на сигнал, защото алгоритмите за бързо преобразувание на Фурие винаги са свързани с малки грешки от закръгляване, заради които неправилно се получават ненулеви фази за несъществуващи честоти. Като дадете подходяща стойност на този параметър, можете да потиснете тези несъществуващи честотни компоненти. Подразбираната стойност на МинималнаАмплитуда е 0,0, т.е. по подразбиране не се извършва потискане на честоти.

Примери

Групиране по колони

TRUE

Полярно

FALSE

Обратно

FALSE

Формула

{=FOURIER(B6:C40, B1, B2, B3, 0)}

Масив източник

Трансформиран масив

Реални

Имагинерни

Реални

Имагинерни

0.392555411592569

0

17.1775578743134

3.88635177703826E-015

1.20843701681219

0

3.428868795359

2.37164790000189

0.851477676762644

0

-6.80271615433369

-15.1345439297576

1.78534651907738

0

-1.605447356601

-5.08653060378972

1.77946506138316

0

0.395847917447356

-2.41926785527625

1.51890060220168

0

-1.49410383304833

-2.39148041275

1.04694666137238

0

0.87223579298981

-1.14394086206797

0.83110083951399

0

1.5332458505929

0.678159168870983

1.23006228455127

0

0.450563708411459

0.22911248792634

0.133409796396031

0

0.545106616940358

0.411028927740438

0.130471655802496

0

2.22685996425193

-2.43092236748302

0.386478761838145

0

-1.61522859107175

-2.41682657284899

-0.703398287742919

0

1.30245078290168

1.45443785733126

-0.899115309693977

0

1.57930628561185

-1.33862736591677

-0.124045510064504

0

-1.07572227365276

-0.921557968003809

-0.513553513012611

0

-0.0557824179238028

-1.81336029451831

-0.613559196487517

0

-0.577666040004067

1.38887243891951

0.32607259491689

0

-0.826878282157686

-0.186591000796403

0.0316297814625926

0

-0.826878282157715

0.186591000796416

0.52298725899815

0

-0.577666040004051

-1.38887243891954

0.436798031445888

0

-0.0557824179237846

1.81336029451832

0.846212627320418

0

-1.07572227365276

0.921557968003802

0.913061096906024

0

1.57930628561187

1.33862736591678

1.2666287534781

0

1.3024507829017

-1.45443785733125

1.6653650481107

0

-1.61522859107176

2.416826572849

1.36582636202864

0

2.22685996425191

2.43092236748304

1.46722190894756

0

0.545106616940365

-0.411028927740441

0.66120489728397

0

0.450563708411458

-0.229112487926344

0.701534531762234

0

1.53324585059292

-0.678159168870965

0.65869368245062

0

0.872235792989797

1.14394086206799

0.287522455580069

0

-1.49410383304834

2.39148041275001

-0.409911360506096

0

0.395847917447327

2.41926785527626

-0.583168875679498

0

-1.60544735660102

5.08653060378972

-0.799684083650078

0

-6.80271615433379

15.1345439297575

-0.621417306845244

0

3.42886879535907

-2.37164790000194


Отваряне на файл с пример:

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 6.3.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

ORG.LIBREOFFICE.FOURIER

Моля, подкрепете ни!