EDATE

Резултатът е дата, отдалечена на даден брой месеци от началната дата. Взимат се предвид само месеците – дните не се използват при изчислението.

note

Тази функция е от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) версия 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Синтаксис

EDATE(НачалнаДата; Месеци)

НачалнаДата е дата.

Месеци е броят на месеците преди (при отрицателна стойност) или след (при положителна стойност) началната дата.

note

Ако въведете дата като част от формула, наклонените черти и тиретата, използвани като разделители, се интерпретират като аритметични операции. Затова датите, въведени по такъв начин, не се разпознават като дати и причиняват погрешни изчисления. За да предотвратите тълкуване на датите като части от формули, използвайте функцията DATE, например DATE(1954;7;20), или ограждайте датата в кавички и я изписвайте по стандарта ISO 8601, например "1954-07-20". Избягвайте зависими от локала формати като "07/20/54", защото може да се получи грешка в изчисленията, ако документът бъде зареден при различни настройки за локал.


tip

Еднозначно преобразуване е възможно за дати и часове по стандарта ISO 8601 в разширените им формати с разделители. Ако възникне грешка #VALUE!, изчистете полето Генериране на грешка #VALUE! в - LibreOffice Calc - Формула, бутон Подробности... под „Подробни настройки за изчисляване“, списъчно поле Преобразуване от текст в число.


Примери

Коя дата е един месец преди 31.03.2001 г.?

=EDATE("2001-03-31";-1) връща серийния номер 36950. Форматиран като дата, той е 28.02.2001 г.

Моля, подкрепете ни!