DAYS360

Връща разликата между две дати на базата на годината от 360 дни, използвана при изчисляване на лихви.

note

Тази функция е от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) версия 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Синтаксис

DAYS360(Дата1; Дата2[; Тип])

Ако Дата2 е по-ранна от Дата1, функцията ще върне отрицателно число.

Незадължителният аргумент Тип определя типа на изчислението. Ако Тип = 0 или аргументът липсва, се използва методът, риет в САЩ (NASD, National Association of Securities Dealers). Ако Тип <> 0, се използва европейският метод.

note

Ако въведете дата като част от формула, наклонените черти и тиретата, използвани като разделители, се интерпретират като аритметични операции. Затова датите, въведени по такъв начин, не се разпознават като дати и причиняват погрешни изчисления. За да предотвратите тълкуване на датите като части от формули, използвайте функцията DATE, например DATE(1954;7;20), или ограждайте датата в кавички и я изписвайте по стандарта ISO 8601, например "1954-07-20". Избягвайте зависими от локала формати като "07/20/54", защото може да се получи грешка в изчисленията, ако документът бъде зареден при различни настройки за локал.


tip

Еднозначно преобразуване е възможно за дати и часове по стандарта ISO 8601 в разширените им формати с разделители. Ако възникне грешка #VALUE!, изчистете полето Генериране на грешка #VALUE! в - LibreOffice Calc - Формула, бутон Подробности... под „Подробни настройки за изчисляване“, списъчно поле Преобразуване от текст в число.


Примери

=DAYS360("2000-01-01"; NOW()) връща броя дни за изчисляване на лихва от 1 януари 2000 г. до днес.

Моля, подкрепете ни!