DAYS

Изчислява разликата между две стойности – дати. Резултатът е броят дни между тях.

note

Тази функция е от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) версия 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Синтаксис

DAYS(Дата2; Дата1)

Дата1 е началната дата, а Дата2 – крайната. Ако Дата2 е по-ранна дата от Дата1, резултатът е отрицателно число.

note

Ако въведете дата като част от формула, наклонените черти и тиретата, използвани като разделители, се интерпретират като аритметични операции. Затова датите, въведени по такъв начин, не се разпознават като дати и причиняват погрешни изчисления. За да предотвратите тълкуване на датите като части от формули, използвайте функцията DATE, например DATE(1954;7;20), или ограждайте датата в кавички и я изписвайте по стандарта ISO 8601, например "1954-07-20". Избягвайте зависими от локала формати като "07/20/54", защото може да се получи грешка в изчисленията, ако документът бъде зареден при различни настройки за локал.


tip

Еднозначно преобразуване е възможно за дати и часове по стандарта ISO 8601 в разширените им формати с разделители. Ако възникне грешка #VALUE!, изчистете полето Генериране на грешка #VALUE! в - LibreOffice Calc - Формула, бутон Подробности... под „Подробни настройки за изчисляване“, списъчно поле Преобразуване от текст в число.


Пример

=DAYS(NOW();"2010-01-01")) връща броя дни от 1 януари 2010 г. до днес.

=DAYS("1990-10-10";"1980-10-10") връща 3652 дни.

Моля, подкрепете ни!