DAY

Връща деня по дадена стойност – дата. Резултатът е цяло число между 1 и 31. Можете да въведете и отрицателна стойност за дата/час.

note

Тази функция е от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) версия 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Синтаксис

DAY(Число)

Число е вътрешното числово представяне на датата.

note

Ако въведете дата като част от формула, наклонените черти и тиретата, използвани като разделители, се интерпретират като аритметични операции. Затова датите, въведени по такъв начин, не се разпознават като дати и причиняват погрешни изчисления. За да предотвратите тълкуване на датите като части от формули, използвайте функцията DATE, например DATE(1954;7;20), или ограждайте датата в кавички и я изписвайте по стандарта ISO 8601, например "1954-07-20". Избягвайте зависими от локала формати като "07/20/54", защото може да се получи грешка в изчисленията, ако документът бъде зареден при различни настройки за локал.


tip

Еднозначно преобразуване е възможно за дати и часове по стандарта ISO 8601 в разширените им формати с разделители. Ако възникне грешка #VALUE!, изчистете полето Генериране на грешка #VALUE! в - LibreOffice Calc - Формула, бутон Подробности... под „Подробни настройки за изчисляване“, списъчно поле Преобразуване от текст в число.


Примери

=DAY(1) връща 31 (тъй като LibreOffice започва да брои от нулевия момент 30 декември 1899 г.).

=DAY(NOW()) връща текущия ден.

=DAY(C4) връща 5, ако сте въвели 1901-08-05 в клетката C4 (датата може да бъде форматирана по друг начин, когато натиснете Enter).

Моля, подкрепете ни!