DATEDIF

Тази функция връща броя цели дни, месеци или години между началната и крайната дата.

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 3.6.


note

Тази функция е от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) версия 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Синтаксис

DATEDIF(Начална дата; Крайна дата; Интервал)

Начална дата е началната дата за изчислението.

Крайна дата е крайната дата за изчислението. Трябва да е по-късна от началната.

Интервал е низ, който определя как се изчислява разликата. Възможните стойности са "d", "m", "y", "ym", "md" или "yd" в зависимост от текущите настройки за език.

note

Ако въведете дата като част от формула, наклонените черти и тиретата, използвани като разделители, се интерпретират като аритметични операции. Затова датите, въведени по такъв начин, не се разпознават като дати и причиняват погрешни изчисления. За да предотвратите тълкуване на датите като части от формули, използвайте функцията DATE, например DATE(1954;7;20), или ограждайте датата в кавички и я изписвайте по стандарта ISO 8601, например "1954-07-20". Избягвайте зависими от локала формати като "07/20/54", защото може да се получи грешка в изчисленията, ако документът бъде зареден при различни настройки за локал.


tip

Еднозначно преобразуване е възможно за дати и часове по стандарта ISO 8601 в разширените им формати с разделители. Ако възникне грешка #VALUE!, изчистете полето Генериране на грешка #VALUE! в - LibreOffice Calc - Формула, бутон Подробности... под „Подробни настройки за изчисляване“, списъчно поле Преобразуване от текст в число.


Стойност за „Интервал“

Връщана стойност

"d"

Броят цели дни между началната и крайната дата.

"m"

Броят цели месеци между началната и крайната дата.

"y"

Броят цели години между началната и крайната дата.

"ym"

Броят цели месеци, получени при изваждането на годините от разликата между началната дата и крайната дата.

"md"

Броят цели дни, получени при изваждането на годините и месеците от разликата между началната дата и крайната дата.

"yd"

Броят цели дни, получени при изваждането на годините между от разликата между началната дата и крайната дата.


Примери

Изчисляване на възраст. Един човек е роден на 17.04.1974 г. Днес е 13.06.2012 г.

=DATEDIF("1974-04-17";"2012-06-13";"y") връща 38.

=DATEDIF("1974-04-17";"2012-06-13";"ym") връща 1.

=DATEDIF("1974-04-17";"2012-06-13";"md") връща 27.

Значи човекът е на 38 години, 1 месец и 27 дни.

=DATEDIF(DATE(1974,4,17);"2012-06-13";"m") връща 457, т.е. човекът досега е живял 457 месеца.

=DATEDIF("1974-04-17";"2012-06-13";"d") връща 13937, т.е. човекът досега е живял 13937 дни.

=DATEDIF("1974-04-17";DATE(2012;06;13);"yd") връща 57, т.е. рожденият му ден е бил преди 57 дни.

Моля, подкрепете ни!