Функции за закръгляване нагоре

CEILING

Закръглява число нагоре до най-близкото кратно на дадено число.

За положително число и положителна стъпка функцията закръглява нагоре (навън от нулата). За отрицателно число и отрицателна стъпка посоката на закръгляването се определя от стойността на параметър за режим. Функцията връща грешка, ако числото и стъпката имат противоположни знаци.

warning

Ако електронната таблица се експортира към Microsoft Excel, функцията CEILING се експортира като еквивалентната CEILING.MATH, която съществува от Excel 2013. Ако планирате да използвате файла с по-ранни версии на Excel, използвайте или CEILING.PRECISE, която съществува от Excel 2010, или CEILING.XCL, която се експортира към функцията CEILING, съвместима с всички версии на Excel.


Синтаксис

CEILING(Число [; Стъпка [; Режим]])

Число е числото, което да бъде закръглено, или обръщение към клетката, която го съдържа.

Стъпка (незадължителен) е стойността или обръщение към клетката със стойността, към чието кратно трябва да се закръгли Число. Подразбира се +1 или -1 според знака на Число.

Режим (незадължителен) е число или обръщение към клетка, съдържаща число. Функцията използва Режим само ако Число и Стъпка са отрицателни. Тогава ако Режим е зададен и различен от нула, числата се закръгляват надолу (навън от нулата); ако Режим е равен на нула или пропуснат, отрицателните числа се закръгляват нагоре (към нулата).

Пример

=CEILING(3,45) връща 4.

=CEILING(3,45; 3) връща 6.

=CEILING(-1,234) връща -1.

=CEILING(-45,67; -2, 0) връща -44.

=CEILING(-45,67; -2; 1) връща -46.

CEILING.PRECISE

Закръглява число нагоре до най-близкото кратно на дадено число.

За положително число функцията закръглява нагоре (навън от нулата). За отрицателно число функцията закръглява нагоре (към нулата). Знакът на стъпката се игнорира.

note

Резултатите, изчислявани от тази функция, са еднакви с тези на функцията ISO.CEILING.


Синтаксис

CEILING.PRECISE(Число [; Стъпка])

Число е числото, което да бъде закръглено, или обръщение към клетката, която го съдържа.

Стъпка (незадължителен) е стойността или обръщение към клетката със стойността, към чието кратно трябва да се закръгли Число. Подразбира се 1.

Пример

=CEILING.PRECISE(3,45) връща 4.

=CEILING.PRECISE(-45,67; 2) връща -44.

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.3.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.MICROSOFT.CEILING.PRECISE

CEILING.MATH

Закръглява число до най-близкото кратно на дадено число.

За положително число функцията закръглява нагоре (навън от нулата). За отрицателно число посоката на закръгляването се определя от стойността на параметър за режим. Знакът на стъпката се игнорира.

warning

Тази функция съществува за съвместимост с Microsoft Excel 2013 или по-нова версия.


Синтаксис

CEILING.MATH(Число [; Стъпка [; Режим]])

Число е числото, което да бъде закръглено, или обръщение към клетката, която го съдържа.

Стъпка (незадължителен) е стойността или обръщение към клетката със стойността, към чието кратно трябва да се закръгли Число. Подразбира се 1.

Режим (незадължителен) е число или обръщение към клетка, съдържаща число. Ако Режим е зададен и различен от нула, отрицателно Число се закръглява надолу (навън от нулата). Ако Режим е равен на нула или пропуснат, отрицателно Число се закръглява нагоре (към нулата).

Пример

=CEILING.MATH(3,45) връща 4.

=CEILING.MATH(3,45; -3) връща 6.

=CEILING.MATH(-1,234) връща -1.

=CEILING.MATH(-45,67; -2; 0) връща -44.

=CEILING.MATH(-45,67; +2; 1) връща -46.

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 5.0.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.MICROSOFT.CEILING.MATH

CEILING.XCL

Закръглява число до най-близкото кратно на дадено число.

За положително число и положителна стъпка функцията закръглява нагоре (навън от нулата). За отрицателно число и положителна стъпка функцията закръглява нагоре (към нулата). За отрицателно число и отрицателна стъпка функцията закръглява надолу (навън от нулата). Функцията връща грешка, ако числото е положително, а стъпката – отрицателна.

warning

Тази функция съществува за съвместимост с Microsoft Excel 2007 и по-стари версии. Ако електронна таблица на Calc бъде експортирана към Microsoft Excel, обръщенията към функцията CEILING.XCL на Calc се експортират като обръщения към функцията CEILING на Excel, която е съвместима с всички версии на Excel. Ако електронна таблица на Microsoft Excel бъде импортирана в Calc, обръщенията към функцията CEILING на Excel се импортират като обръщения към функцията CEILING.XCL на Calc.


Синтаксис

CEILING.XCL(Число; Стъпка)

Число е числото, което да бъде закръглено, или обръщение към клетката, която го съдържа.

Стъпка е стойността или обръщение към клетката със стойността, към чието кратно трябва да се закръгли Число.

Пример

=CEILING.XCL(3,45; 2) връща 4.

=CEILING.XCL(-45,67; 2) връща -44.

=CEILING.XCL(-45,67; -2) връща -46.

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 5.0.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.MICROSOFT.CEILING

ISO.CEILING

Закръглява число нагоре до най-близкото кратно на дадено число.

За положително число функцията закръглява нагоре (навън от нулата). За отрицателно число функцията закръглява нагоре (към нулата). Знакът на стъпката се игнорира.

note

Резултатите, изчислявани от тази функция, са еднакви с тези на функцията CEILING.PRECISE.


Синтаксис

ISO.CEILING(Число [; Стъпка])

Число е числото, което да бъде закръглено, или обръщение към клетката, която го съдържа.

Стъпка (незадължителен) е стойността или обръщение към клетката със стойността, към чието кратно трябва да се закръгли Число. Подразбира се 1.

Пример

=ISO.CEILING(3,45) връща 4.

=ISO.CEILING(-45,67; 2) връща -44.

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.3.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.MICROSOFT.ISO.CEILING

Моля, подкрепете ни!