Функция AGGREGATE

Тази функция връща агрегиран резултат от изчисление върху диапазона от клетки. Допустимите агрегатни функции са изброени по-долу. Функцията AGGREGATE ви позволява да пропускате скритите редове, грешките и резултатите от SUBTOTAL и други срещания на AGGREGATE.

note

Функцията AGGREGATE се прилага върху вертикални диапазони от клетки с активиран автофилтър. Ако автофилтърът не е включен, автоматичното преизчисляване резултата на функцията не работи за скрити впоследствие редове. Не се предполага да работи върху хоризонтални диапазони, но може да бъде прилагана и върху такива, макар и с ограничения. В частност, функцията AGGREGATE, приложена върху хоризонтален диапазон от клетки, не разпознава скриването на колони, макар че правилно пропуска грешките и резултатите от SUBTOTAL и други срещания на AGGREGATE в реда.


Синтаксис

AGGREGATE(Функция; Настройка; Число 1[; Число 2][; ... ;[Число 253]])

или

AGGREGATE(Функция; Настройка; Масив[; k])

Функция – задължителен аргумент. Индекс на функция или обръщение към клетка със стойност от 1 до 19 според следващата таблица.

Индекс на функция

Прилагана функция

1

AVERAGE

2

COUNT

3

COUNTA

4

MAX

5

MIN

6

PRODUCT

7

STDEV.S

8

STDEV.P

9

SUM

10

VAR.S

11

VAR.P

12

MEDIAN

13

MODE.SNGL

14

LARGE

15

SMALL

16

PERCENTILE.INC

17

QUARTILE.INC

18

PERCENTILE.EXC

19

QUARTILE.EXC


Настройка – задължителен аргумент. Индекс на настройка или обръщение към клетка със стойност от 0 до 7, определя какво да се игнорира в обработваните клетки.

Индекс на настройка

Прилагана настройка

0

Игнориране само на вложените функции SUBTOTAL и AGGREGATE

1

Игнориране само на скритите редове и вложените функции SUBTOTAL и AGGREGATE

2

Игнориране само на грешките, вложените функции SUBTOTAL и AGGREGATE

3

Игнориране на скритите редове, грешките и вложените функции SUBTOTAL и AGGREGATE

4

Нищо не се игнорира

5

Игнориране само на скритите редове

6

Игнориране само на грешките

7

Игнориране само на скритите редове и грешките


Число1 – задължителен аргумент. Първият числов аргумент (ако диапазонът е зададен чрез списък от стойности в самата функция) или обръщение към клетка, която го съдържа.

Число2, 3, ... – незадължителни. Числов аргумент или обръщение към клетка (до 253 аргумента), за която да се изчисли агрегатната стойност.

Масив – задължителен аргумент. Масивът може да се зададе чрез граници на диапазон, име на наименуван диапазон или заглавие на колона.

note

За да се използват заглавия на колони, трябва да е включена възможността „Автоматично намиране заглавия на редове и колони“.


k – задължителен аргумент за следните функции: LARGE, SMALL, PERCENTILE.INC, QUARTILE.INC, PERCENTILE.EXC, QUARTILE.EXC. Това е числов аргумент, който трябва да съответства на втория аргумент на изброените функции.

Примери

A

B

C

1

КолонаЕдно

КолонаДве

КолонаТри

2

34

11

12

3

10

56

35

4

#DIV/0!

5

3

5

20

8

1

6

0

8

9

7

#VALUE!

20

21

8

5

7

8

9

14

0

5


=AGGREGATE(4;2;A2:A9)
Връща максималната стойност за диапазона A2:A9 = 34.

=AGGREGATE(9;5;A5:C5)
Връща сумата за диапазона A5:C5 = 29, дори ако някои от колоните са скрити.

=AGGREGATE(9;5;B2:B9)
Връща сумата на колоната B = 115. Ако някой ред е скрит, функцията ще пропусне стойността му, например ако се скрие ред 7, резултатът на функцията ще бъде 95.

Ако искате да приложите функцията върху триизмерен диапазон, този пример ви показва как.

=AGGREGATE(13;3;Лист1.B2:B9:Лист3.B2:B9)
Функцията връща модата на стойностите от вторите колони на листове 1:3 (които съдържат еднакви данни) = 8.

За всеки от аргументите във формулата може да се използва обръщение към клетка или диапазон. Това е показано в следващия пример. Освен това се вижда как можете да зададете масив чрез заглавията на колони.

=AGGREGATE(E3;E5;'ColumnOne')
Ако E3 = 13 и E5 = 5, функцията изчислява модата на първата колона = 10.

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.4.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.MICROSOFT.AGGREGATE

Моля, подкрепете ни!