Настройки за поле с данни

Можете да задавате допълнителни настройки за полетата за колони, редове и страници в обобщаваща таблица.

Сортиране по

Изберете полето с данни, по което желаете да се сортират колоните или редовете.

Възходящо

Означава сортиране от най-ниската към най-високата стойност. Ако избраното поле е това, за което е бил отворен диалоговият прозорец, елементите са сортирани по име. Ако е било избрано поле с данни, елементите се сортират по резултатната стойност на избраното поле с данни.

Низходящо

Означава сортиране от най-високата към най-ниската стойност. Ако избраното поле е това, за което е бил отворен диалоговият прозорец, елементите са сортирани по име. Ако е било избрано поле с данни, елементите се сортират по резултатната стойност на избраното поле с данни.

Ръчно

Стойностите се сортират по азбучен ред.

Настройки за изобразяване

Можете да зададете настройките за изобразяване на всички полета за редове освен последното, най-вътрешно поле.

Оформление

Изберете от списъка режима на оформление за полето.

Празен ред след всеки елемент

Добавя празен ред след данните за всеки елемент в обобщаващата таблица.

Автоматично показване

При сортиране по зададено поле ще се показват първите или последните n елемента.

Показване

Включва функцията за автоматично показване.

елемента

Въведете максималния брой елементи, които да се показват автоматично.

От

Указва дали да се виждат първите или последните елементи в указания ред на сортиране.

Използва поле

Изберете полето с данни, по което желаете да се извършва сортиране.

Скриване на елементите

Изберете елементите, които искате да скриете от изчисленията.

Йерархия

Изберете йерархията, която желаете да използвате. Обобщаващата таблица трябва да е базирана на данни от външен източник, който съдържа йерархии на данни.

note

Calc не предлага възможност за няколко йерархии за едно поле, затова тази настройка обикновено е забранена. Ако използвате разширение като източник на данни за обобщена таблица, това разширение би могло да дефинира по няколко йерархии за някои полета и тогава настройката ще стане достъпна. Вижте документацията на разширението за повече подробности.


Моля, подкрепете ни!