Поле за данни

Съдържанието на този диалогов прозорец е различно за полета с данни в областта Данни и за полета с данни в областта Редове или Колони на диалоговия прозорец Обобщаваща таблица.

Междинни суми

Задайте какви междинни суми желаете да бъдат изчислени.

Няма

Няма да се изчисляват междинни суми.

Автоматично

Автоматично ще се изчисляват междинни суми.

Потребителски

Изберете тази възможност и щракнете в списъка върху желания вид междинни суми, които да бъдат изчислени.

Функция

Щракнете върху вида на желаните междинни суми. Тази настройка е налична само ако е избрана настройката Потребителски.

Показване на елементите без данни

Включва празните колони и редове в таблицата с резултата.

Име:

Показва името на избраното поле с данни.

Още

Разширява или свива диалоговия прозорец. Бутонът Повече се вижда само за полета с данни.

Настройки

Отваря диалоговия прозорец Настройки на поле с данни. Бутонът Настройки е видим само за филтри и полета за колони или редове.

Ако диалоговия прозорец бъде разширен чрез бутона Повече към него се добавят следните елементи:

Показана стойност

За всяко поле с данни можете да изберете вида на изобразяването. За някои типове визуализация можете да посочите допълнително информация за базово поле и базов елемент.

Type

Изберете вида на изчисляването на показваната стойност за полето с данни.

Type

Показана стойност

Обикновена

Резултатите се показват непроменени.

Разлика от

От всеки резултат се изважда отправната му стойност (вижте по-долу) и се показва разликата. Общите суми извън базовото поле се показват като празни резултати.

Наименуван елемент

Ако е зададено име на базов елемент, отправната стойност за комбинация от елементи на поле е резултатът, при който елементът в базовото поле е заместен с дадения базов елемент.

Предишен елемент или Следващ елемент

Ако за базов елемент е избрано „предишен елемент“ или „следващ елемент“, отправната стойност е резултатът на следващия видим елемент на базовото поле по реда на сортирането.

% от

Всеки резултат се разделя на отправната си стойност. Тя се определя по същия начин, както при „Разлика от“. Сумите извън базовото поле се показват като празни резултати.

% разлика от

От всеки резултат се изважда отправната му стойност, а разликата се разделя на отправната стойност. Последната се определя по същия начин като при „Разлика от“. Сумите извън базовото поле се показват като празни резултати.

Текуща сума в

Всеки резултат се прибавя към сумата от резултатите за предишните елементи в това базово поле по реда на сортиране на полето и се показва общата сума.

Резултатите винаги се събират, дори ако за получаването им е използвана друга обобщаваща функция.

% от ред

Всеки резултат се разделя на общия резултат за реда си в обобщаващата таблица. Ако има няколко полета с данни, се използва общата сума за полето с данни на резултата. Ако има междинни суми с ръчно избрани обобщаващи функции, все пак се използва общата сума с обобщаващата функция на полето.

% от колона

Като „% от ред“, но се използва общата сума за колоната на резултата.

% от всичко

Като „% от ред“, но се използва общата сума за полето с данни на резултата.

Индекс

Сумите по редове и колони и общата сума, следвайки горните правила, се използват за изчисляване на следния израз:

(оригинален резултат * обща сума) / (сума по редове * сума по колони)


Базово поле

Изберете полето, от което се взема съответната стойност като база за изчислението.

Базов елемент

Изберете елемента от базовото поле, от който се взема съответната стойност като база за изчислението.

Моля, подкрепете ни!